สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงต่อเติมบ้านพัก นพ.สสจ.รบ. การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 เผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต.อ่างหิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 เผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 สสจ.รบ. การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 รับสมัครข้าราชการเพื่อตัดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศขายทอดตลาด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัย (DCIRs) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ราชบุรี (Incident Command System: ICS)
9 แนวทางเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ราชบุรี (Incident Command System: ICS)
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

14 ม.ค. 62 เล่มผลงานตรวจราชการ (ยุทธฯ)
14 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ (คร)
09 ม.ค. 62 ประชุมชี้แจง EPI ปี 2562 (คร)
08 ม.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 (ยุทธฯ)
07 ม.ค. 62 เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2562 (ประกัน)
27 ธ.ค. 61 การประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)ในพื้นที่อปท. (ส่งเสริม)
25 ธ.ค. 61 คะแนนตัวชี้วัดประเมินผลระดับอำเภอ ปี 2561 (ยุทธฯ)
24 ธ.ค. 61 ประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ (ส่งเสริม)
20 ธ.ค. 61 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (งบพัฒนาจังหวัด) (ส่งเสริม)
18 ธ.ค. 61 โครงการรณรงค์ลดบริโภคหวาน จังหวัดราชบุรี 2562 (ทันตฯ)
18 ธ.ค. 61 ประชุม SAT JIT 18 ธ.ค.61 (คร)
17 ธ.ค. 61 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายระดับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ยุทธฯ)
17 ธ.ค. 61 ประชุม SAT JIT 17 ธ.ค.61 (คร)
14 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมกาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ (SP)
13 ธ.ค. 61 ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) (ประกัน)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี