สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง โดยการประเมินผ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.บางแพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ประกาศรับสมัคร พกส. สสอ.สวนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรับสมัคร พกส. สสอ.โพธาราม ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ประกาศรับสมัคร พกส. สสอ.บ้านโป่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศรับสมัคร พกส. รพ.สวนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศรับสมัคร พกส. รพ.วัดเพลง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 ประกาศรับสมัคร พกส. รพ.ปากท่อ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

21 พ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561 (ยุทธฯ)
04 พ.ค. 61 บัญชีรายชื่อผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท หมอพื้นบ้าน (แพทย์แผนไทย)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มอื่นที่อาจเกี่ยวข้องเพื่อขอ EC (พัฒนาฯ)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มผู้วิจัยจัดทำเพิ่อยื่นขอ EC (พัฒนาฯ)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มของ จนท.-คกก. EC (พัฒนาฯ)
24 เม.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2561 (ยุทธฯ)
18 เม.ย. 61 แบบสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน-ฉ11-ฉ12เขต-5 (ยุทธฯ)
17 เม.ย. 61 การประเมิน รพ.สต.ติดดาว (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 การบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด (สปสช.) (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 ICD-10-TM (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 อัตราค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 แนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 รหัสยาสมุนไพร 24 หลัก (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 รหัสหัตถการด้านแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) (แพทย์แผนไทย)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี