สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก อำเภอสวนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 รับสมัคร ผอ.รพ.สต. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ขายทอดตลาด บ้านพักข้าราชการ 1 หลั งรพ.สต.บ้านหนองไก่ขัน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำเดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมิน(อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.บางแพ ที่ว่าง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 การทำเล่มคำรับรองรอบตัวชี้วัดรอบ 2 ปี 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

19 ก.ค. 61 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
17 ก.ค. 61 ฟอร์ม รายงานผลการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ (ยุทธฯ)
18 ก.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (ยุทธฯ)
16 ก.ค. 61 การกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายในแผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562) (ยุทธฯ)
11 ก.ค. 61 ประชุม pm วัยเรียนวัยรุ่น (ส่งเสริม)
06 ก.ค. 61 เอกสารประกอบการอบรม Palliative care for CKD ปี2561 (SP)
05 ก.ค. 61 ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
28 มิ.ย. 61 เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
15 มิ.ย. 61 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ยุทธฯ)
11 มิ.ย. 61 แบบรายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าว (ประกัน)
11 มิ.ย. 61 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
05 มิ.ย. 61 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น Free wifi (ยุทธฯ)
05 มิ.ย. 61 แนวทางการดูแลผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน (SP)
21 พ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561 (ยุทธฯ)
04 พ.ค. 61 บัญชีรายชื่อผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท หมอพื้นบ้าน (แพทย์แผนไทย)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี