สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต. 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดครั้งที่ 2 ของ สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 e-bidding การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 e-bidding การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 รับโอนข้าราชการไป กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลบ้านคา ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 สรุปคะแนนประเมินผล สสอ.ปี 2560 เพื่อประกอบ PMQA ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

22 ก.พ. 61 SOPs เล่มจริง สสจ.ราชบุรี 61 (พัฒนาฯ)
21 ก.พ. 61 List trading partner (การเงิน)
12 ก.พ. 61 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง ปี 2561 (NCD)
09 ก.พ. 61 CPG Service Plan สาขาโรคไต (SP)
09 ก.พ. 61 CPG Service Plan สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (SP)
09 ก.พ. 61 CPG Service Plan สาขาศัลยกรรม จังหวัดราชบุรี (SP)
09 ก.พ. 61 CPG Service Plan สาขาโรคหัวใจ (SP)
09 ก.พ. 61 CPG Service Plan สาขาจิตเวช (SP)
07 ก.พ. 61 เอกสารประชุม NCD Board ครั้งที่1/2561 (NCD)
12 ก.พ. 61 สอบสอบๆ (ยุทธฯ)
07 ก.พ. 61 เอกสารมาตรฐาน ร้านขายยาตามเกณฑ์ GPP (คบส)
05 ก.พ. 61 แบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ (EMS)
01 ก.พ. 61 แบบตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คบส)
31 ม.ค. 61 แบบฟอร์ม+เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) (แพทย์แผนไทย)
31 ม.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมโปรแกรมนักจัดการน้ำหนักนักเรียน(Smart Kid Coacher) (ส่งเสริม)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี