สารประชาสัมพ้นธ์

ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

25 ก.ย. 63 เอกสารประกอบรายงานประชุมราชการงานควบคุมโรคติดต่อ 2564 (คร)
25 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและการบริหารจัดการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2563 (ส่งเสริม)
21 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดราชบุรี ปี 2563 (ส่งเสริม)
17 ก.ย. 63 ประชุมพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่5/63 (SP&EMS)
16 ก.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม (15 ก.ย. 63) พัฒนาศักยภาบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ.ราชบุรี 2563 (แพทย์แผนไทย)
11 ก.ย. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 10/2563 (NCD)
26 ก.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 (ยุทธฯ)
10 ก.ย. 63 แนวทางบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกัน)
09 ก.ย. 63 แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยุทธฯ)
31 ส.ค. 63 เอกสารประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ส่งเสริม)
26 ส.ค. 63 แนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะในช่วยโควิด-19 (SP&EMS)
26 ส.ค. 63 ประชุม NCD วันที่ 26 สิงหาคม 2563 (NCD)
24 ส.ค. 63 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4) (ยุทธฯ)
31 ส.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2563 (ยุทธฯ)
17 ส.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
14 ส.ค. 63 วาระการประชุม/สรุปการประชุมครั้งที่4/63 (SP&EMS)
14 ส.ค. 63 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ส่งเสริม)
13 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดรักษา ครั้งที่ 9/2563 (NCD)
27 ส.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (คปสข.) วันที่ 6 ส.ค.2563 (ยุทธฯ)
07 ส.ค. 63 เอกสารประชุมงานคุ้มครองเขต5 7สค63 (คบส)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี