สารประชาสัมพ้นธ์

ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

03 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และรับ – ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 (SP&EMS)
02 ก.ค. 63 เอกสารการสมัครประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2564 (NCD)
02 ก.ค. 63 รายงานประจำปี 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ยุทธฯ)
26 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม การพัฒนาระบบส่งต่อ Zone B (SP&EMS)
30 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563 (ยุทธฯ)
24 มิ.ย. 63 ประชุมผู้จัดการแผนสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 3 /2563 (ส่งเสริม)
24 มิ.ย. 63 ประชุม PM วัยเรียน และเด็กปฐมวัย (ส่งเสริม)
23 มิ.ย. 63 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ครั้งที่ 1 (ยุทธฯ)
22 มิ.ย. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา (ส่งเสริม)
25 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ(รพ.สต.) ครั้งที่ 2 /2563 (ยุทธฯ)
19 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมกำหนดขีดความสามารถ (Service design) และคู่มือการดูแล/ส่งต่อ สาขาอุบัติเหตุฯ (Trauma) จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 มิ.ย. 63 (SP&EMS)
16 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดราชบุรี ครั้งที่1 ปี2563 (NCD)
19 มิ.ย. 63 เอกสารแบบคำขอสถานประกอบการด้านยา (คบส)
11 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และรับ – ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดราชบุรี (SP&EMS)
11 มิ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม (SP&EMS)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี