สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สสจ.ราชบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ข้อตกลงการรับสิทธิ์ ส่วนลดค่าเครื่อง ทรูมูฟ เอช ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต.อ่างหิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

19 มี.ค. 62 ประชุมพัฒนาความรู้และทักษะ Care Manager ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อฟื้นฟูความรู้ของ Care Manager ในการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ (ส่งเสริม)
14 มี.ค. 62 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 ปี (62-ุุ66) จังหวัดราชบุรี (SP)
15 มี.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 (ยุทธฯ)
13 มี.ค. 62 คำแนะนำสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (คร)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานพยาบาล (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านยา (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุเสพติด (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง (คบส)
11 มี.ค. 62 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตด้านอาหาร (คบส)
การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ยุทธฯ)
14 มี.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุม SP สาขาอายุรกรรม (SP)
01 มี.ค. 62 การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 /2562 (ยุทธฯ)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี