รง.505

รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค (รง.505)
ข้อมูลประจำปี
ลำดับ ชื่อกลุ่มโรค ชื่อกลุ่มโรค (ENG) รหัสโรค จำนวน
(คน)
จำนวน
(ครั้ง)