กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 509

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2. งานอุบัติเหตุทางถนน
3. งานพัฒนาระบบส่งต่อ
4. งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
5. งานเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
6. งานความปลอดภัยการรับเสด็จ
7. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน การแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางลาวัลย์ ขำแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.ณัฐวีร์ โกมลเปริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225