กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารเก่า) ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ -

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
2. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
3. งานพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย
4. งานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
5. งานคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
6. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

น.ส.สุรี เฮงจิตตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เภสัชกร ชำนาญการ

น.ส.รัชดา ดาราศรีศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 

นางนันทา ชลิศราพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นางณัฐนันท์ ธโนศวรรยางกูล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

น.ส.สิริพร คานภู่

แพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว
 

นายชานนท์ ชื่นอารมณ์

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110