กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 408-410

โครงสร้างงาน

1. งานควบคุมโรคติตต่อทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปัญหา
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
4. งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
5. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคติดต่อ

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายอัครวุฒิ ศุภอักษร

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางลิสา ร้อยกรอง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 

นางจิดาภา ฉัตรนุ่มดี

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นางรุ่งนภา แคล้วเครือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นายทรงวุฒิ บุญงาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

น.ส.มนันยา ทองลิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 

น.ส.อรประภา แดงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225