กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 404-405

โครงสร้างงาน

1. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)
3. งานป้องกัน ควบคุม และบำบัดการบริโภคสุรา และยาสูบ
4. งานสุขภาพจิต
5. งานบริหารจัดการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
6. งานบูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ
7. งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
8. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นายเจตนา คันธาทิพย์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

น.ส.พนิดา โวทานัง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายกษิณ แดงบาง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

น.ส.สะใบทอง หาญบุ่งคล้า

นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
 

น.ส.เกสินี มีแสงนิล

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110