กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 205-207

โครงสร้างงาน

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ
2. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3. งานพัฒนาระบบยา และเวชภัณฑ์
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ
5. งานมาตรฐานสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ
6. งานอาหารปลอดภัย
7. งานบังคับใช้กฎหมายควบคุมสุรา และยาสูบ
8. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
เภสัชกร ชำนาญการ

นางจีรฉัตร จิรวัฒนานุกูล

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
เภสัชกร ชำนาญการ

น.ส.กนกพร มณีมาส

เภสัชกร ชำนาญการ
 

นายกฤตธี พุทธิกานต์

เภสัชกร ชำนาญการ
 

นายวรพจน์ เพียรพิจารณ์

เภสัชกร ชำนาญการ
 

น.ส.สินีนุช ไกรสิงห์เดชา

เภสัชกร ชำนาญการ
 

น.ส.มลธิรา ชัยชนะ

เภสัชกร ปฏิบัติการ
 

น.ส.นิดาพร กันทะโล

เภสัชกร ปฏิบัติการ
 

น.ส.ญามีลา ยีหมะ

เภสัชกร ปฏิบัติการ
 

น.ส.วรวรรณ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110