กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 303 - 311

โครงสร้างงาน

1.งานการเงิน และการบัญชี
2.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
4.งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
5.งานตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
6.งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
7.งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8.งานดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

งานการเงินและบัญชี

นางสุทธิกานต์ นาคกู้

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางจันทร์ทิพย์ สว่างวงษ์

รองหัวหน้างานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางรติมา หนูหา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 

นางสุรีรัตน์ มูลม่อม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 

น.ส.สุจิราภรณ์ จอมประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 

น.ส.ทิพย์วิภา ชนะกิจเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ
 

น.ส.เอื้อมพร โพธิ์งาม

นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.ณัฐธิดา แต่งวัด

นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว
 

งานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง

นางทิพาพรรณ พานิชเจริญ

หัวหน้างานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง, หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลำดับที่ 3
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์

รองหัวหน้างานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง ลำดับที่ 1
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นางพีรยา ชมภูไร่

รองหัวหน้างานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง ลำดับที่ 2
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางกิ่งกาญจน์ แร่นิล

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 

น.ส.นันทภัสท์(ชูศรี) พรหมมาลี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 

นายสิริศักดิ์ ไชว้พันธ์

นายช่างโยธา พนักงานราชการ
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงธนกร เกษาพร

นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ
 

น.ส.ศิริวรรณ ผึ่งผาย

นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ
 

น.ส.สุดารัตน์ ศรีเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 

งานธุรการ และการบริหารยานพาหนะ

นางจำเนียร พลบูรณ์

หัวหน้างานธุรการ, หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลำดับที่ 5
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางจุไรรัตน์ เสมอมา

รองหัวหน้างานธุรการ ลำดับที่ 1
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายเมืองชัย จิระศิริโชติ

รองหัวหน้างานธุรการ ลำดับที่ 2
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

น.ส.สริยา จรูญเรือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 

นางพิกุล อารีพรสมสุข

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 

นางบุปผา เหมือนประสาท

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 

นางกมลลักษณ์ บัวจุน

พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
 

นายมานะ วันจา

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 

นายสิรภพ เผือกหอม

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 

นายปิยะ วิชัยเมือง

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 

นายจรัญ เทียนไชย

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
 

นางทองดี คงนิล

แม่บ้าน ลูกจ้างประจำ
 

นางหนึ่งฤทัย พุกภูษา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานราชการ
 

นายศักดิ์ดา พงษ์น้อย

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

นายอำนาจ ธรรมกิจ

พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.บุณฑริก พัวพงษ์ไพโรจน์

พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

น.ส.อังคณา คชนาวงค์

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์ทิพย์

เจ้าหนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

นายจิรเดช เจริญสุข

ควบคุมดูแลห้องประชุม ควบคุมภาพและเสียง (โสตฯ)
เจ้าพนักงานโสตฯ ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110