กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 506

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ
3. งานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4. งานอุบัติเหตุทางถนน
5. งานพัฒนาระบบส่งต่อ
6. งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
7. งานเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
8. งานความปลอดภัยการรับเสด็จ
9. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน การแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางนิรมล เกิดอินท์

รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางจุฑามาศ ขจายแสง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นางลาวัลย์ ขำแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

น.ส.ณัฐวีร์ โกมลเปริน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 

น.ส.รัตนาภร ดังแสง

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

น.ส.อานิสรา ราชวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110