กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสาธารณภัย

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสาธารณภัย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 506

โครงสร้างงาน

1. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ

นางนิรมล เกิดอินท์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางจุฑามาศ ขจายแสง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.รัตนาภร ดังแสง

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225