กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 406-407

โครงสร้างงาน

1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- สตรีและเด็กปฐมวัย
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยทำงาน
- วัยผู้สูงอายุ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4. หน่วยแพทย์ พอสว. หน่วยแพทย์อื่นๆ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
5. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสายสวาท เด่นดวงใจ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มีแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางนาตยา ทรัพย์สุวรรณ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นางนงนุช จันทศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

น.ส.ฐิติรัตน์ ผ่านจังหาร

นักวิชาการสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225