กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 203-204

โครงสร้างงาน

1. งานอาชีวอนามัย และควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม (Occupation Health and Environmental Disease Control)
2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Development)
3. งานสุขาภิบาล (Food Sanitation)
4. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
6. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

น.ส.สุกัญญา ธรรมรักษ์เจริญ

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

น.ส.สาวนีย์ พจนารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 

นายนวพล ใจเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110