รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 26 ก.ย. 2561 13:17:20 วาระการประชุม.pdf (69 KB) 84
2 1 ต.ค. 2561 10:39:15 3.1 PA 62 TBM v.3.1.pdf (767 KB) 342
3 1 ต.ค. 2561 10:39:53 3.2 PA_tri4.pptx (1496 KB) 68
4 26 ก.ย. 2561 16:03:15 5.1 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชกา.pdf (210 KB) 59
5 24 ก.ย. 2561 10:12:19 5.1.1รพ.บ้านโป่ง เสนอเรื่องย้ายเข้า คปสจ.pdf (70 KB) 49
6 24 ก.ย. 2561 10:12:06 5.1.2 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ.pdf (198 KB) 78
7 1 ต.ค. 2561 10:41:25 5.2 งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562.pptx (767 KB) 51
8 12 ต.ค. 2561 11:11:27 6.1 นพ.สสจ.-ประกาศ-OKRs-ปี-62-ไตรมาส-1.pdf (53 KB) 37
9 24 ก.ย. 2561 10:12:52 7.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (97 KB) 65
10 24 ก.ย. 2561 15:54:07 7.2 PA สมุนไพร.pdf (234 KB) 52
11 25 ก.ย. 2561 15:58:06 7.3 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (321 KB) 47
12 26 ก.ย. 2561 21:25:27 7.4 ไข้เลือดออก.pdf (1343 KB) 60
13 26 ก.ย. 2561 17:03:30 7.4.1 สรุป HI CI ก.ย.61.pdf (68 KB) 51
14 28 ก.ย. 2561 08:17:56 7.5 TB.pdf (110 KB) 48
15 28 ก.ย. 2561 08:18:17 7.5.1 TB.pdf (148 KB) 39
16 1 ต.ค. 2561 10:40:35 7.5.2 สรุปผลไข้เลือดออก และวัณโรค.pptx (193 KB) 62
17 28 ก.ย. 2561 10:27:16 7.6 จดหมายข่าว.pdf (901 KB) 43
18 28 ก.ย. 2561 10:27:31 7.7 สรุปข้อมูลงาน NCD.pdf (402 KB) 49
19 28 ก.ย. 2561 10:26:29 7.8 ผลการดำเนินงานยาเสพติด.pdf (110 KB) 48
20 26 ก.ย. 2561 17:03:12 7.9 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2561.pdf (333 KB) 54
21 24 ก.ย. 2561 10:13:26 7.10 โครงการรณรงค์ลดบริโภคหวานปรับเสนอ.pdf (4265 KB) 147
22 1 ต.ค. 2561 10:38:59 7.11 เป้าหมาย HA-IT.pdf (148 KB) 81
23 1 ต.ค. 2561 10:40:14 8.1 กิจกรรมการวิ่ง หมอชวนวิ่ง 28 กย 61.pptx (829 KB) 83