รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 31 ต.ค. 2561 08:59:30 วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.pdf (71 KB) 82
2 30 ต.ค. 2561 11:04:07 วาระก่อนการประชุม ชี้แจงระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation).pdf (3611 KB) 176
3 1 พ.ย. 2561 09:31:20 วาระก่อนการประชุม ชี้แจงโครงการบริการเชื่อมโยงเครือข่าย TOT อินเตอร์เน็ต และ TOT IP TV เขตสุขภาพที่ 5.pptx (440 KB) 33
4 30 ต.ค. 2561 15:26:54 1. การดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน.pdf (298 KB) 93
5 1 พ.ย. 2561 09:34:31 1.1 โครงการหมอชวนวิ่ง.pptx (3174 KB) 57
6 6 พ.ย. 2561 09:41:14 2.1 สรุปรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2561.pdf (4432 KB) 118
7 1 พ.ย. 2561 09:32:21 3.1 งบลงทุน 62 - 31 ต.ค. 61.pptx (101 KB) 43
8 1 พ.ย. 2561 09:39:32 3.2 งบค่าเสื่อม.pptx (494 KB) 36
9 26 ต.ค. 2561 09:41:36 5.1 ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนฯ.pdf (5929 KB) 88
10 26 ต.ค. 2561 09:41:49 5.1.2 รายงานสถานะการเงิน รพ.บ้านโป่ง.pdf (357 KB) 40
11 26 ต.ค. 2561 09:42:02 5.1.3 บัญชีรายละเอียดการขอปรับค่าตอบแทนฯ รพ.บ้านโป่ง.pdf (95 KB) 35
12 26 ต.ค. 2561 09:42:19 5.1.4 คำสั่งจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ.pdf (240 KB) 32
13 26 ต.ค. 2561 09:42:31 5.1.5 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 2544.pdf (920 KB) 44
14 26 ต.ค. 2561 15:42:09 5.1.6 รพ.ดำเนิน ข้อมูลประกอบการย้าย พิจารณา.pdf (72 KB) 47
15 26 ต.ค. 2561 15:42:19 5.1.7 รพ.บ้านโป่ง บัญชีเสนอสสจ ตค 61 (1).pdf (61 KB) 42
16 31 ต.ค. 2561 09:34:07 5.2 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตุลาคม 2561.pdf (209 KB) 76
17 1 พ.ย. 2561 09:36:02 6.4 ทำแผน คปสอ..pptx (67 KB) 34
18 1 พ.ย. 2561 09:36:15 6.1 ตรวจราชการประจำปี 2562.pptx (371 KB) 38
19 1 พ.ย. 2561 09:36:41 6.2 ร่างการจัดสรรเงิน UC ปี 2562.pptx (256 KB) 31
20 1 พ.ย. 2561 09:37:16 6.3 สรุปกิจกรรมรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ.xls (47 KB) 25
21 26 ต.ค. 2561 09:42:56 7.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (104 KB) 35
22 29 ต.ค. 2561 16:54:15 7.2 สรุป HI CI.xlsx (15 KB) 30
23 26 ต.ค. 2561 09:42:44 7.2.1 ไข้เลือดออก.pdf (1239 KB) 119
24 30 ต.ค. 2561 16:51:05 7.3 ผลงานกลุ่มวัย (สงเสริม).pdf (404 KB) 44
25 31 ต.ค. 2561 08:46:50 7.4 TB.pptx (80 KB) 47
26 31 ต.ค. 2561 10:13:27 7.5 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 61.pdf (933 KB) 45
27 31 ต.ค. 2561 10:13:42 7.6 ผลการดำเนินงานยาเสพติด1ต.ค.- 30 กันยายน2561.pdf (110 KB) 26
28 31 ต.ค. 2561 08:47:35 7.8 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2561.pdf (421 KB) 52
29 30 ต.ค. 2561 15:26:33 7.9 แพทย์แผนไทย.pdf (336 KB) 47
30 1 พ.ย. 2561 09:35:02 7.10 สรุปไข้เลือดออกและ TB.pptx (359 KB) 41