รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 6 พ.ย. 2561 09:41:14 สรุปรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2561.pdf (4432 KB) 106
2 30 ต.ค. 2561 11:04:07 Slide_Edonation.pdf (3611 KB) 83
3 31 ต.ค. 2561 08:59:30 วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.pdf (71 KB) 66
4 1 พ.ย. 2561 09:31:20 Internet FTTx รพสต..pptx (440 KB) 22
5 30 ต.ค. 2561 15:26:54 ก.แพทย์แผนไทย.pdf (298 KB) 68
6 1 พ.ย. 2561 09:34:31 กิจกรรมการวิ่ง หมอชวนวิ่ง 31 ตค 61.pptx (3174 KB) 43
7 1 พ.ย. 2561 09:32:21 งบลงทุน 62 - 31 ต.ค. 61.pptx (101 KB) 24
8 1 พ.ย. 2561 09:36:02 ทำแผน คปสอ..pptx (67 KB) 30
9 1 พ.ย. 2561 09:36:15 ตรวจราชการ.pptx (371 KB) 30
10 1 พ.ย. 2561 09:39:32 งบค่าเสื่อม.pptx (494 KB) 25
11 26 ต.ค. 2561 09:41:36 ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนฯ.pdf (5929 KB) 68
12 26 ต.ค. 2561 09:41:49 รายงานสถานะการเงิน รพ.บ้านโป่ง.pdf (357 KB) 31
13 26 ต.ค. 2561 09:42:02 บัญชีรายละเอียดการขอปรับค่าตอบแทนฯ รพ.บ้านโป่ง.pdf (95 KB) 26
14 26 ต.ค. 2561 09:42:19 คำสั่งจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ.pdf (240 KB) 27
15 26 ต.ค. 2561 09:42:31 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 2544.pdf (920 KB) 35
16 31 ต.ค. 2561 09:34:07 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการ คปสจ ตุลาคม 2561.pdf (209 KB) 64
17 26 ต.ค. 2561 15:42:09 รพ.ดำเนิน ข้อมูลประกอบการย้าย พิจารณา.pdf (72 KB) 35
18 26 ต.ค. 2561 15:42:19 รพ.บ้านโป่ง บัญชีเสนอสสจ ตค 61 (1).pdf (61 KB) 33
19 26 ต.ค. 2561 09:42:44 ไข้เลือดออก25ตค.61.pdf (1239 KB) 62
20 26 ต.ค. 2561 09:42:56 สถานการณ์การเงินการคลัง Staff (31 ต.ค.61).pdf (104 KB) 29
21 29 ต.ค. 2561 16:54:15 สรุป HI CI ต.ค.61.xlsx (15 KB) 23
22 30 ต.ค. 2561 15:26:33 แพทย์แผนไทย (เอกสาร).pdf (336 KB) 39
23 30 ต.ค. 2561 16:51:05 ส่งเสริม.pdf (404 KB) 37
24 31 ต.ค. 2561 08:46:50 Presentation คปสจ 301061 TB.pptx (80 KB) 39
25 31 ต.ค. 2561 08:47:35 Staff.pdf (421 KB) 45
26 31 ต.ค. 2561 10:13:27 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 61.pdf (933 KB) 20
27 31 ต.ค. 2561 10:13:42 ผลการดำเนินงานยาเสพติด1ต.ค.- 30 กันยายน2561docx (1).pdf (110 KB) 18
28 1 พ.ย. 2561 09:35:02 Presentation คปสจ 31 ตค 61.pptx (359 KB) 23
29 1 พ.ย. 2561 09:36:41 นำเสนอข้อมูล ณ ก.ย.61 ปรับแก้.pptx (256 KB) 25
30 1 พ.ย. 2561 09:37:16 ทันต.xls (47 KB) 18