รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในกลุ่มเภสัชกรและผู้รับผิดชอบงาน
รายละเอียด วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 ต.ค. 2561 17:03:56 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข.pdf (2752 KB) 83
2 25 ต.ค. 2561 17:04:15 นโยบายการเพิ่มรายการยาสมุนไพรตามกรอบบัญชียาสมุนไพร.pdf (425 KB) 45
3 25 ต.ค. 2561 17:04:31 สถานการณ์ผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยปี 61.pdf (424 KB) 33
4 25 ต.ค. 2561 17:04:47 รายงานการประชุม26กค.61.pdf (133 KB) 45