รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมจัดทำ MOU และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 7 ธ.ค. 2561 11:35:29 คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน.pdf (44530 KB) 107
2 7 ธ.ค. 2561 11:37:08 คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf (30974 KB) 57
3 7 ธ.ค. 2561 11:38:01 คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน.pdf (2569 KB) 42
4 7 ธ.ค. 2561 11:39:14 คู่มือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf (14050 KB) 60
5 7 ธ.ค. 2561 11:40:41 งานวิจัยรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน.pdf (9123 KB) 44
6 7 ธ.ค. 2561 11:41:54 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน1.jpg (835 KB) 64
7 7 ธ.ค. 2561 11:41:54 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน1.jpg (835 KB) 50
8 7 ธ.ค. 2561 11:42:17 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน 2.jpg (1354 KB) 42
9 7 ธ.ค. 2561 11:43:10 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน 3.jpg (1215 KB) 39
10 7 ธ.ค. 2561 11:43:47 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน 4.jpg (956 KB) 26
11 7 ธ.ค. 2561 11:43:48 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน 4.jpg (956 KB) 35
12 7 ธ.ค. 2561 11:44:10 สื่อโปสเตอร์วัยเรียน 5.jpg (876 KB) 45
13 7 ธ.ค. 2561 11:46:00 สื่อ VDO 1.mp4 (38018 KB) 32
14 7 ธ.ค. 2561 11:47:59 สื่อ VDO 2.mp4 (35433 KB) 30
15 7 ธ.ค. 2561 11:49:56 สื่อ VDO 3.mp4 (39709 KB) 23
16 20 ธ.ค. 2561 13:20:46 บริหารจิต (ดอกไม้บาน).mp4 (10819 KB) 28