รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายระดับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 17 ธ.ค. 2561 16:45:22 สรุปการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.pdf (7024 KB) 76
2 26 ธ.ค. 2561 15:49:01 วาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561.pdf (71 KB) 27
3 27 ธ.ค. 2561 07:56:56 การเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2562.pdf (574 KB) 55
4 26 ธ.ค. 2561 14:45:32 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน-25 ธันวาคม61 และงบค่าเสื่อม.pdf (384 KB) 19
5 27 ธ.ค. 2561 07:57:32 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 62.pdf (103 KB) 17
6 27 ธ.ค. 2561 08:46:35 สถานการณ์การเงินการคลัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf (3093 KB) 21
7 27 ธ.ค. 2561 08:46:55 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) 2562.pdf (554 KB) 57
8 27 ธ.ค. 2561 07:57:14 กำหนดการตรวจราชการปี 2562.pdf (73 KB) 24
9 27 ธ.ค. 2561 08:50:35 สรุปผล OKRs ไตรมาสที่ 1.pptx (934 KB) 59
10 27 ธ.ค. 2561 09:22:41 ทิศทางการพัฒนา รพ.สต. ปีงบประมาณ 2562.pdf (7096 KB) 32
11 27 ธ.ค. 2561 16:44:08 ทิศทางแนวพัฒนา รพ.สต..pdf (7096 KB) 18
12 24 ธ.ค. 2561 15:17:45 ไข้เลือดออก (เอกสาร).pdf (1048 KB) 24
13 24 ธ.ค. 2561 15:17:56 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (100 KB) 21
14 24 ธ.ค. 2561 15:18:04 สรุป HI CI (เอกสาร).pdf (69 KB) 22
15 26 ธ.ค. 2561 09:47:58 TB ผลงานคัดกรอง 2562 (เอกสาร).pdf (85 KB) 27
16 26 ธ.ค. 2561 10:24:00 ผลงานกลุ่มวัย (เอกสาร).pdf (139 KB) 23
17 26 ธ.ค. 2561 10:24:25 คัดกรองสูงอายุตาม OKR (เอกสาร).pdf (53 KB) 30
18 27 ธ.ค. 2561 07:56:37 สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี.pdf (511 KB) 18