รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายระดับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 27 ธ.ค. 2561 07:56:56 1. การเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2562.pdf (574 KB) 67
2 17 ธ.ค. 2561 16:45:22 2. สรุปการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.pdf (7024 KB) 101
3 27 ธ.ค. 2561 08:46:55 3.1 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัด PA งบประมาณ 2562.pdf (554 KB) 67
4 27 ธ.ค. 2561 08:50:35 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตาม OKRs ไตรมาสที่ 1.pptx (934 KB) 75
5 26 ธ.ค. 2561 14:45:32 3.3 รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2562 (งบดำเนินงาน) (งบค่าเสื่อม).pdf (384 KB) 22
6 27 ธ.ค. 2561 07:57:32 3.4 รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน).pdf (103 KB) 23
7 27 ธ.ค. 2561 08:46:35 3.5 ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf (3093 KB) 29
8 24 ธ.ค. 2561 15:17:56 3.6 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (100 KB) 28
9 27 ธ.ค. 2561 07:57:14 6.1 แผนตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1.pdf (73 KB) 33
10 27 ธ.ค. 2561 09:22:41 6.2 ทิศทางการพัฒนา รพ.สต. ปีงบประมาณ 2562.pdf (7096 KB) 40
11 27 ธ.ค. 2561 16:44:08 6.2.1 ทิศทางแนวพัฒนา รพ.สต..pdf (7096 KB) 40
12 24 ธ.ค. 2561 15:17:45 7.1 ไข้เลือดออก.pdf (1048 KB) 36
13 24 ธ.ค. 2561 15:18:04 7.1.1 สรุป HI CI.pdf (69 KB) 33
14 26 ธ.ค. 2561 09:47:58 7.2 ผลการดำเนินงาน TB.pdf (85 KB) 40
15 27 ธ.ค. 2561 07:56:37 7.6 สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี.pdf (511 KB) 30
16 26 ธ.ค. 2561 10:24:00 7.7 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (139 KB) 30
17 26 ธ.ค. 2561 10:24:25 7.8 คัดกรองสูงอายุตาม OKR.pdf (53 KB) 41
18 26 ธ.ค. 2561 15:49:01 วาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561.pdf (71 KB) 41