รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (งบพัฒนาจังหวัด)
รายละเอียด เอกสารประกอบการดำเนินงาน (เบิกจ่ายเงิน)งบพัฒนาจังหวัด ให้พื้นที่ เป็นตัวอย่าง
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 20 ธ.ค. 2561 05:22:09 แนวทางการดำเนินงาน.docx (37 KB) 74
2 20 ธ.ค. 2561 05:22:45 แบบลงทะเบียนประชุมและอบรม.xlsx (13 KB) 129
3 20 ธ.ค. 2561 05:23:14 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารและค่าวิทยากร.docx (38 KB) 84
4 20 ธ.ค. 2561 05:23:42 บันทึกข้อความจัดจ้างทำอาหาร.docx (72 KB) 402
5 20 ธ.ค. 2561 05:24:01 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม yfhs.docx (60 KB) 58
6 20 ธ.ค. 2561 05:24:29 บันทึกข้อความจัดประชุมอำเภออนามัยเจริญพันธุ์.docx (59 KB) 50
7 20 ธ.ค. 2561 05:24:54 บันทึกขออนุมัติจัดอบรมแกนนำ และพ่อแม่.docx (70 KB) 68
8 20 ธ.ค. 2561 05:25:42 บันทึกขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารประชุมคณะกรรมการอำเภอ.docx (60 KB) 81
9 20 ธ.ค. 2561 05:25:59 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน.docx (65 KB) 55
10 20 ธ.ค. 2561 05:26:32 บันทึกจัดจ้างทำอาการประชุมyfhs.docx (60 KB) 64
11 20 ธ.ค. 2561 05:26:59 บันทึกส่งหลักฐานใช้คืนเงินยืม.docx (65 KB) 73
12 20 ธ.ค. 2561 05:27:18 รายละเอียดจัดสรรเงิน.xlsx (11 KB) 58
13 20 ธ.ค. 2561 05:27:34 สัญญายืมเงิน.docx (41 KB) 60
14 20 ธ.ค. 2561 05:27:52 หนังสือเชิญวิทยากรอบรมแกนนำ.docx (66 KB) 61
15 20 ธ.ค. 2561 05:29:36 หนังสือเชิญวิทยากรอบรมพ่อแม่.docx (66 KB) 126
16 20 ธ.ค. 2561 05:30:02 บันทึกจ้างทำอาหารอบรมแกนนำและพ่อแม่.docx (72 KB) 64
17 20 ธ.ค. 2561 05:30:40 สำเนาโครงการ.pdf (2138 KB) 89
18 20 ธ.ค. 2561 05:31:21 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข.pdf (179 KB) 76
19 20 ธ.ค. 2561 05:31:44 คำสั่งมอบอำนาจ.pdf (4013 KB) 128
20 20 ธ.ค. 2561 05:32:02 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง.pdf (500 KB) 72