รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)ในพื้นที่อปท.
รายละเอียด เอกสารจากการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 27 ธ.ค. 2561 18:06:09 คู่มือLTC สธ 61.pdf (6358 KB) 74
2 27 ธ.ค. 2561 18:07:39 แนวทางการจ่ายเงินCG สธ.61.pdf (1935 KB) 45
3 27 ธ.ค. 2561 18:53:02 เอกสารชี้แจงกองทุนLTC.ppt (1966 KB) 104
4 27 ธ.ค. 2561 18:54:05 การใช้งานโปรแกรมLTC CP V.2.pdf (3252 KB) 104