รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2562
รายละเอียด วันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 เวลา 08:00น. - 16:30น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 7 ม.ค. 2562 08:26:18 โครงการกีฬาสาธิต.pdf (383 KB) 59
2 7 ม.ค. 2562 08:30:31 โครงการสิ่งแแวดล้อม.pdf (208 KB) 55
3 7 ม.ค. 2562 08:36:36 ไม่สนับสนุนจัดแข่งขันกีฬา.pdf (163 KB) 82
4 7 ม.ค. 2562 08:47:53 สนับสนุนการออกกำลังกายด้วยกีฬา.pdf (394 KB) 34
5 7 ม.ค. 2562 08:50:03 กรณีไม่สมทบเงินของอปท.pdf (1716 KB) 37
6 7 ม.ค. 2562 08:50:28 กรรมการขาดองค์ประกอบผู้แทนสภา.pdf (241 KB) 22
7 7 ม.ค. 2562 08:51:02 ไม่มีนายกและปลัด.pdf (174 KB) 74
8 7 ม.ค. 2562 08:51:23 อนุมัติขยายโครงการข้ามปีงบฯ.pdf (262 KB) 27
9 7 ม.ค. 2562 08:51:39 เป็นผู้ใหญ่บ้านรับค่าตอบแทน.pdf (159 KB) 29
10 7 ม.ค. 2562 08:52:08 LTCทะเบียนบ้านต่างเขต.pdf (330 KB) 33
11 7 ม.ค. 2562 08:52:40 การตรวจคัดกรองอย่างไร.pdf (3936 KB) 33
12 7 ม.ค. 2562 08:53:06 คัดกรองวัณโรค.pdf (856 KB) 27
13 7 ม.ค. 2562 08:53:31 ค่าตอบแทนนอกเวลา.pdf (354 KB) 31
14 7 ม.ค. 2562 08:54:33 โครงการป้องกันจมน้ำ.pdf (512 KB) 3057
15 7 ม.ค. 2562 08:54:58 ซื้อนมให้แม่.pdf (269 KB) 25
16 7 ม.ค. 2562 08:55:21 บริการคนต่างพื้นที่และต่างด้าว.pdf (266 KB) 25
17 7 ม.ค. 2562 08:55:47 สนับสนุนLTCเกิน5000ต่อคน.pdf (119 KB) 26
18 7 ม.ค. 2562 08:56:43 อสม.ปราบยุงลาย.pdf (791 KB) 40
19 7 ม.ค. 2562 08:57:08 ข้อทักท้วง.pdf (9370 KB) 52
20 7 ม.ค. 2562 08:57:40 ประกาศ61และการดำเนินงาน.pptx (4862 KB) 106