รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 7 ก.พ. 2562 10:59:18 ก่อนการประชุม มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม จิตอาสา ประจำปี 2562.pptx (909 KB) 8
2 30 ม.ค. 2562 15:28:02 1. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี.pdf (220 KB) 105
3 31 ม.ค. 2562 16:45:39 1.1 นพ.สสจ.-ประกาศ-OKRs-ปี-62-ไตรมาส-2 (ก.พ.-เม.ย.).pdf (77 KB) 49
4 31 ม.ค. 2562 17:11:07 1.1 ประกาศ-OKRs-Q2.pptx (1777 KB) 37
5 31 ม.ค. 2562 17:01:00 1.2 PM 25.pptx (1696 KB) 18
6 31 ม.ค. 2562 11:17:49 1.3 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ.pdf (199 KB) 47
7 31 ม.ค. 2562 16:58:58 3.1 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วีด Pa 2562.pptx (506 KB) 20
8 31 ม.ค. 2562 16:59:54 3.1.1 PA 2562.pdf (1750 KB) 16
9 31 ม.ค. 2562 16:59:55 3.1.2 PA 2562.pdf (1750 KB) 12
10 8 ม.ค. 2562 11:00:19 2. สรุปรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2561.pdf (7542 KB) 131
11 31 ม.ค. 2562 13:13:02 3.2 รานงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2562 (งบดำเนินงาน).pdf (189 KB) 27
12 31 ม.ค. 2562 16:46:26 3.2.1 ติดตามงบค่าเสื่อม.pptx (469 KB) 26
13 31 ม.ค. 2562 16:46:13 3.3 ความก้าวหน้างบลงทุน 62 - 31 ม.ค. 62.pptx (74 KB) 23
14 29 ม.ค. 2562 15:52:33 3.4 - 3.5 สถานการณ์การเงินการคลัง และการบริหารงบคปสอ..pdf (3016 KB) 26
15 29 ม.ค. 2562 10:52:58 7.1 ไข้เลือดออก.pdf (272 KB) 51
16 29 ม.ค. 2562 11:11:45 7.1.1 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกรายเดือน.pdf (69 KB) 17
17 31 ม.ค. 2562 17:05:06 7.1.2 สรุป ไข้เลือดออก TB.pptx (2907 KB) 23
18 30 ม.ค. 2562 09:00:15 7.2 ผลการดำเนินงาน TB.pdf (195 KB) 29
19 29 ม.ค. 2562 10:53:09 7.2.1 10 อันดับ โรคที่ต้องระวัง.pdf (108 KB) 18
20 31 ม.ค. 2562 11:22:47 7.3 สรุปข้อมูลงาน NCD 31 1 62 และผลการด้านโรคไม่ติดต่อ ไตรมาส 2.pdf (420 KB) 18
21 31 ม.ค. 2562 11:23:56 7.3.1 สรุปการผลงานคัดกรองมะเร็ง จังหวัดราชบุรี (30มค.62).pdf (175 KB) 22
22 31 ม.ค. 2562 11:20:02 7.3.3 ความก้าวหน้าDPACrb Ketogenic Diet.pdf (1780 KB) 30
23 31 ม.ค. 2562 11:23:04 7.5 ผลการดำเนินงานยาเสพติดสาสุข 1ต.ค.- 30 มค.62.doc (60 KB) 26
24 30 ม.ค. 2562 14:09:23 7.6 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนธันวาคม 2561.pdf (383 KB) 15
25 30 ม.ค. 2562 11:30:01 7.7 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (141 KB) 25
26 29 ม.ค. 2562 15:52:17 7.8 สถานการณ์การเงินการคลัง (เอกสาร).pdf (88 KB) 25
27 29 ม.ค. 2562 10:11:17 7.9 สรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนทางเลือกจังหวัดราชบุรี 2562.pdf (366 KB) 18
28 31 ม.ค. 2562 17:07:06 วาระการประชุม.xlsx (24 KB) 31