รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมชี้แจง EPI ปี 2562
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 9 ม.ค. 2562 12:09:47 1_Adult Immunization_Dr_Pornsak.pdf (1553 KB) 34
2 9 ม.ค. 2562 12:10:07 2_การดำเนินงานรAVC.pdf (1427 KB) 42
3 9 ม.ค. 2562 12:10:26 การดำเนินคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ รพ.เลยปี 2561.pdf (5761 KB) 63
4 9 ม.ค. 2562 12:10:46 1.การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น_PPT.pdf (2616 KB) 25
5 9 ม.ค. 2562 12:11:04 2.วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น_PPT.pdf (4247 KB) 33
6 9 ม.ค. 2562 12:11:34 แผนปฏิบัติงานกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 62.pdf (3103 KB) 136
7 9 ม.ค. 2562 12:11:49 ภาคผนวก บันทึกแจ้งเปลี่ยน user password ME.pdf (87 KB) 16
8 9 ม.ค. 2562 12:12:12 ภาคผนวก รายงานการประชุม.pdf (446 KB) 18
9 9 ม.ค. 2562 12:12:36 ภาคผนวก หนังสือแจ้งเปลี่ยน user password ME.pdf (93 KB) 14
10 9 ม.ค. 2562 12:13:03 เอกสารหมายเลข 1 กำหนดการให้วัคซนในนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์.doc (91 KB) 21
11 9 ม.ค. 2562 12:13:21 เอกสารหมายเลข 2 วิธีดำเนินการ EPI student yr62.docx (2201 KB) 17
12 9 ม.ค. 2562 12:13:38 เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานผลการให้วัคซีนเพื่อควบคุมโรค.xlsx (12 KB) 17
13 9 ม.ค. 2562 12:13:55 เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.rar (865 KB) 19
14 9 ม.ค. 2562 12:14:11 เอกสารหมายเลข 5 รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI) ปีงบ 62.xls (80 KB) 14
15 9 ม.ค. 2562 12:14:26 เอกสารหมายเลข 6-8 แบบฟอร์ม Vac_01-06.xlsx (28 KB) 24
16 9 ม.ค. 2562 12:14:40 เอกสารหมายเลข 9 แบบรายงาน Cold chain break down.docx (15 KB) 17
17 9 ม.ค. 2562 12:14:54 เอกสารหมายเลข 10 แบบ ว.3-1 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 62 (ต.ค.61).xlsx (32 KB) 24
18 9 ม.ค. 2562 12:15:16 1 แผนก.พัฒนาวัคซีนใหม่.pdf (331 KB) 18
19 9 ม.ค. 2562 12:15:29 2.แผนงานวัคซีนพื้นฐาน.pdf (735 KB) 21
20 9 ม.ค. 2562 12:15:42 3 แผนงานกำจัด กวาดล้าง.pdf (735 KB) 19
21 9 ม.ค. 2562 12:15:56 4 Vaccine security on 20180920.pdf (343 KB) 15
22 9 ม.ค. 2562 12:16:09 5Hepatitis B C.pdf (485 KB) 17
23 9 ม.ค. 2562 12:16:22 6 พัฒนายุทธศาสตร์VPD.pdf (95 KB) 16
24 9 ม.ค. 2562 12:16:43 แผนปฏิบัติการ VPD 62 181061.rar (6117 KB) 17
25 9 ม.ค. 2562 12:17:03 AEFI EPI 2018-10-07.pdf (753 KB) 176
26 9 ม.ค. 2562 12:17:16 Basic EPI 2018-10-07.pdf (1901 KB) 174
27 9 ม.ค. 2562 12:17:31 Measles Elimination 2018-10-07.pdf (2504 KB) 32
28 9 ม.ค. 2562 12:17:46 Measles OU v3.pdf (993 KB) 20
29 9 ม.ค. 2562 12:17:58 Polio Eradication 2018-10-07.pdf (2615 KB) 392
30 9 ม.ค. 2562 12:18:12 ชี้แจงแผนEPI กับกลุ่มระบาด 261062.pptx (2058 KB) 20
31 9 ม.ค. 2562 12:18:30 แนวทาง DTP-HB-Hib_29-11-62.pdf (1906 KB) 201
32 9 ม.ค. 2562 12:19:16 มาตรฐานข้อมูล EPI Present on 20181516.pdf (11303 KB) 38