รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชีี้แจงนโยบายและถ่ายทอดแผนไปสู่ปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 15 ธ.ค. 2560 11:51:28 นพ.สสจ. ชี้แจงการประชุม และมอบนโยบาย.pdf (6419 KB) 454
2 16 ธ.ค. 2560 13:22:14 1. เอกสาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข.pdf (579 KB) 725
3 15 ธ.ค. 2560 11:50:43 2. เอกสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ.pdf (1378 KB) 508
4 15 ธ.ค. 2560 11:51:46 3.1 เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ NCD เรื่อง มะเร็ง.pdf (982 KB) 261
5 15 ธ.ค. 2560 12:02:34 3.2 เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ NCD เรื่อง ยาเสพติด.pdf (2063 KB) 261
6 15 ธ.ค. 2560 11:51:59 4. กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ.pdf (524 KB) 260
7 15 ธ.ค. 2560 11:52:57 5. เอกสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข.pdf (1017 KB) 168
8 15 ธ.ค. 2560 14:42:28 6.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ (ไฟล์ที่ 1).pdf (495 KB) 175
9 15 ธ.ค. 2560 11:52:19 6.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ (ไฟล์ที่ 2).pdf (461 KB) 151
10 15 ธ.ค. 2560 11:52:28 7. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan).pdf (1236 KB) 884
11 15 ธ.ค. 2560 12:09:39 8. เอกสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และชีวอนามัย.pdf (499 KB) 128
12 15 ธ.ค. 2560 12:03:58 9. เอกสารกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณภัย (EMS).pdf (919 KB) 3473
13 15 ธ.ค. 2560 12:05:51 11. เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล.pptx (57 KB) 147
14 15 ธ.ค. 2560 12:06:42 13. กลุ่มงานนิติการ.pdf (84 KB) 115
15 15 ธ.ค. 2560 11:52:38 14. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.pdf (456 KB) 237