รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง RTI
รายละเอียด ประชุมวันที่ 13 พย.63
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 12 พ.ย. 2563 16:18:57 1.ระบาดวิทยาการบาดเจ็บ.pptx (7862 KB) 0
2 12 พ.ย. 2563 16:19:45 2-การสอบสวนพฤติกรรม การบาดเจ็บ.ppt (36533 KB) 0
3 12 พ.ย. 2563 16:21:34 3-การเขียนรายงานการสอบสวน การบาดเจ็บ.pptx (13581 KB) 0
4 12 พ.ย. 2563 16:22:05 การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรแบบสหสาขา.pdf (5196 KB) 0
5 12 พ.ย. 2563 16:22:37 ตัวอย่างรายงานอุบัติเหตุรถ EMS รพ.ปิยะ กาญจนบุรี.docx (1033 KB) 0
6 13 พ.ย. 2563 09:22:45 investigation form injury Bus.docx (111 KB) 0
7 13 พ.ย. 2563 09:23:12 แบบสอบสวนการเกิดเหตุ.doc (4380 KB) 0
8 13 พ.ย. 2563 09:23:41 แบบสอบสวนคนเดินเท้า.doc (1856 KB) 0
9 13 พ.ย. 2563 09:24:02 แบบสอบสวนผู้ขับขี่.doc (1882 KB) 0
10 13 พ.ย. 2563 09:24:17 แบบสอบสวนผู้โดยสาร.doc (1870 KB) 0
11 13 พ.ย. 2563 09:24:39 คนเดินเท้าMC.docx (1335 KB) 0
12 13 พ.ย. 2563 09:25:01 แบบสอบสวนการเกิดเหตุMC.docx (2502 KB) 0
13 13 พ.ย. 2563 09:25:21 แบบสอบสวนผู้ขับขี่MC.docx (1278 KB) 0
14 13 พ.ย. 2563 09:25:31 แบบสอบสวนผู้ขับขี่MC.docx (1278 KB) 0
15 13 พ.ย. 2563 09:25:31 แบบสอบสวนผู้ขับขี่MC.docx (1278 KB) 0
16 13 พ.ย. 2563 09:25:47 แบบสอบสวนผู้บาดเจ็บ-ผู้โดยสารMC.docx (1815 KB) 0
17 13 พ.ย. 2563 09:26:44 สอบสวนขอนแก่น 1. แบบฝึกหัด.doc (48 KB) 0
18 13 พ.ย. 2563 09:27:39 สอบสวนขอนแก่น 2. แจกแบบฝึกหัด.docx (208 KB) 0
19 13 พ.ย. 2563 09:28:15 สอบสวนขอนแก่น 3. เฉลยแบบฝึกหัด.doc (255 KB) 0
20 13 พ.ย. 2563 09:28:54 สอบสวนขอนแก่น 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับวิทยากรกลุ่ม.doc (39 KB) 0
21 13 พ.ย. 2563 09:29:46 สอบสวนเจ็ดเสมียน 1. แบบฝึกหัด.doc (50 KB) 0
22 13 พ.ย. 2563 09:30:22 สอบสวนเจ็ดเสมียน 2. แจกแบบฝึกหัด.docx (541 KB) 0
23 13 พ.ย. 2563 09:31:42 สอบสวนเจ็ดเสมียน 3. เฉลยแบบฝึกหัด.doc (770 KB) 0
24 13 พ.ย. 2563 09:32:10 สอบสวนเจ็ดเสมียน 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับวิทยากรกลุ่ม.doc (38 KB) 0
25 13 พ.ย. 2563 09:32:58 สอบสวนชุมแสง 1. แบบฝึกหัด.doc (54 KB) 0
26 13 พ.ย. 2563 09:33:24 สอบสวนชุมแสง 2. แจกแบบฝึกหัด.docx (197 KB) 0
27 13 พ.ย. 2563 09:33:54 สอบสวนชุมแสง 3. เฉลยแบบฝึกหัด.doc (290 KB) 0
28 13 พ.ย. 2563 09:34:32 สอบสวนชุมแสง 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับวิทยากรกลุ่ม.doc (39 KB) 0
29 13 พ.ย. 2563 09:34:58 สอบสวนปราจีน 1. แบบฝึกหัด.doc (52 KB) 0
30 13 พ.ย. 2563 09:35:22 สอบสวนปราจีน 2. แจกแบบฝึกหัด.docx (48 KB) 0
31 13 พ.ย. 2563 09:35:44 สอบสวนปราจีน 3. เฉลยแบบฝึกหัด.doc (108 KB) 0
32 13 พ.ย. 2563 09:36:07 สอบสวนปราจีน 4. แนวทางปฏิบัติสำหรับวิทยากรกลุ่ม.doc (39 KB) 0