รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2563
รายละเอียด วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 ธ.ค. 2563 09:55:20 สรุปการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf (5254 KB) 0
2 28 ธ.ค. 2563 10:19:28 ก่อนการประชุม : การขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ 3 มอบ.pdf (2571 KB) 0
3 28 ธ.ค. 2563 12:01:56 ประธาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรนโยบาย ฯ.pdf (253 KB) 0
4 28 ธ.ค. 2563 08:54:40 3.1.1 งบดำเนินงาน.pdf (450 KB) 0
5 28 ธ.ค. 2563 12:07:21 3.1.2 งบลงทุน.pdf (1082 KB) 0
6 28 ธ.ค. 2563 08:26:48 3.2 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf (3560 KB) 0
7 28 ธ.ค. 2563 13:22:58 3.3 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรค และ COVID - 19.pptx (5696 KB) 0
8 25 ธ.ค. 2563 09:53:39 4.4.1 ผลการดำเนินงานตามนโยบายการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์.pdf (1370 KB) 0
9 25 ธ.ค. 2563 09:53:49 4.4.2 เด็กไทยสายตาดี.pdf (500 KB) 0
10 25 ธ.ค. 2563 09:56:06 6.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (143 KB) 0
11 28 ธ.ค. 2563 08:25:05 6.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf (393 KB) 0
12 25 ธ.ค. 2563 11:57:47 6.3 ไข้เลือดออก.pdf (246 KB) 0
13 25 ธ.ค. 2563 09:56:21 6.4 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (864 KB) 0
14 28 ธ.ค. 2563 08:28:37 6.5 สรุปผลงานการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไตรมาส 1 ปี 2564ฯ.pdf (562 KB) 0
15 28 ธ.ค. 2563 10:18:53 วาระการประชุม.pdf (85 KB) 0