รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ZOOM)
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 ม.ค. 2564 14:16:14 รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2563.pdf (5789 KB) 0
2 27 ม.ค. 2564 14:56:31 ก่อนการประชุม : การมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี บุคคลและหน่วยงานได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดและ สถานพยาบาลยาเสพติดที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(HAยาเสพติด) ปี 2563.pdf (1744 KB) 0
3 27 ม.ค. 2564 15:33:06 3.1.1 งบดำเนินงาน.pdf (249 KB) 0
4 27 ม.ค. 2564 16:28:14 3.1.2 งบลงทุน.pdf (297 KB) 0
5 27 ม.ค. 2564 08:31:05 3.2 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือน ธันวาคม 2563.pdf (2842 KB) 0
6 27 ม.ค. 2564 12:45:18 3.3 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19.pdf (3906 KB) 0
7 27 ม.ค. 2564 11:35:56 4.4.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf (909 KB) 0
8 27 ม.ค. 2564 11:36:03 4.4.2 กำหนดการตรวจเยี่ยมจังหวัดราชบุรี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5.pdf (33 KB) 0
9 27 ม.ค. 2564 08:34:14 4.4.3 ผลการดำเนินงาน RDU ปี 64.pdf (112 KB) 0
10 27 ม.ค. 2564 08:34:27 4.4.4 กัญชง.pdf (1299 KB) 0
11 28 ม.ค. 2564 12:52:10 5.1 งบค่าเสื่อม (เปลี่ยนแปลงรายการระดับ 70% และ 20%).pdf (175 KB) 0
12 22 ม.ค. 2564 13:58:32 6.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (82 KB) 0
13 22 ม.ค. 2564 13:58:58 6.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนธันวาคม 2563.pdf (195 KB) 0
14 27 ม.ค. 2564 08:27:10 6.3 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (171 KB) 0
15 26 ม.ค. 2564 13:02:49 6.4 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (561 KB) 0
16 28 ม.ค. 2564 14:16:05 วาระการประชุม.pdf (81 KB) 0