รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center)
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 13 ธ.ค. 2561 10:18:11 คู่มือการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลฯ กรม สบส..pdf (1418 KB) 186
2 13 ธ.ค. 2561 10:18:45 คู่มือการดำเนินงาน (Work Flow) ภายในศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับย่อ).pdf (345 KB) 58