รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง คะแนนตัวชี้วัดประเมินผลระดับอำเภอ ปี 2561
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 ธ.ค. 2561 07:49:34 สรุปคะแนนตัวชี้วัด ระดับ สสอ..pdf (78 KB) 99
2 25 ธ.ค. 2561 07:50:46 สรุปคะแนนตัวชีั้วัด ระดับ คปสอ..pdf (100 KB) 52
3 25 ธ.ค. 2561 07:52:56 สรุปคะแนนตัวชี้วัด ระดับ รพ..pdf (100 KB) 52