รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
รายละเอียด คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
-คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1188/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
-คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2986/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
https://ict.moph.go.th/th/extension/861