เอกสารดาวโหลด

กิจกรรม กลุ่มงาน
หมวดหมู่เอกสาร
เล่มผลงานตรวจราชการ (อัพเดทล่าสุด : 14/1/2562) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ (อัพเดทล่าสุด : 14/1/2562) คร เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมชี้แจง EPI ปี 2562 (อัพเดทล่าสุด : 9/1/2562) คร เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 (อัพเดทล่าสุด : 8/1/2562) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2562 (อัพเดทล่าสุด : 7/1/2562) ประกัน เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)ในพื้นที่อปท. (อัพเดทล่าสุด : 27/12/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
คะแนนตัวชี้วัดประเมินผลระดับอำเภอ ปี 2561 (อัพเดทล่าสุด : 25/12/2561) ยุทธฯ เอกสารเผยแพร่
ประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ (อัพเดทล่าสุด : 24/12/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (งบพัฒนาจังหวัด) (อัพเดทล่าสุด : 20/12/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
โครงการรณรงค์ลดบริโภคหวาน จังหวัดราชบุรี 2562 (อัพเดทล่าสุด : 18/12/2561) ทันตฯ เอกสารประกอบการประชุม
ประชุม SAT JIT 18 ธ.ค.61 (อัพเดทล่าสุด : 18/12/2561) คร เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายระดับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อัพเดทล่าสุด : 17/12/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
ประชุม SAT JIT 17 ธ.ค.61 (อัพเดทล่าสุด : 17/12/2561) คร เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมคณะกรรมกาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ (อัพเดทล่าสุด : 14/12/2561) SP เอกสารประกอบการประชุม
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) (อัพเดทล่าสุด : 13/12/2561) ประกัน เอกสารเผยแพร่
ประชุมจัดทำ MOU และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (อัพเดทล่าสุด : 7/12/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก (อัพเดทล่าสุด : 6/12/2561) SP เอกสารประกอบการประชุม
BMSHOSxPStandard43Export_31102561 (อัพเดทล่าสุด : 4/12/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (อัพเดทล่าสุด : 4/12/2561) SP เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมสาขาไต (อัพเดทล่าสุด : 4/12/2561) SP เอกสารประกอบการประชุม