หัวหน้ากลุ่มงานภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนิศาชล ศรีหริ่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายนิพัทธ์ สมศิริ

ทันตแพทย์

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

นางสายสวาท เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

เภสัชกร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

นายเสริมศักดิ์ นาคเงิน

นิติกร

กลุ่มงานนิติการ

นายเฉลิม ลภัสบุญทวี

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

นายเจตนา คันธาทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

น.ส.สุรี เฮงจิตตระกูล

เภสัชกร

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นางสุรภา ขุนทองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน