ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

02 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2564 (SP&EMS)
01 มี.ค. 64 แจ้งข่าวสาร (สบส) (คบส.)
24 ก.พ. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
01 มี.ค. 64 แบบฟอร์มครุภัณฑ์ พร้อมตัวอย่าง และ เกณฑ์ครุภัณฑ์(ไฟร์word) (ยุทธฯ)
18 ก.พ. 64 แบบฟอร์มตำรับยา หรือภูมิปัญยาที่นำไปใช้จริง (แพทย์แผนไทย)
23 ก.พ. 64 แนวทางการจัดการด้านยาตาม Service Plan สาขาโรคหัว (SP&EMS)
18 ก.พ. 64 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ยุทธฯ)
16 ก.พ. 64 แผนการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2564 (ยุทธฯ)
02 มี.ค. 64 แบบรายงานการให้บริการคลินิกกัญชา ของหน่วยบริการในจังหวัดราชบุรี (แพทย์แผนไทย)
15 ก.พ. 64 แบบฟอร์มรายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับเขตสุขภาพ (แพทย์แผนไทย)
02 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 (ยุทธฯ)
08 ก.พ. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM – Conference (ยุทธฯ)
02 ก.พ. 64 แบบสำรวจผู้สนใจเข้ารับการอบรมการใช้กัญชา(จังหวัดราชบุรี) (แพทย์แผนไทย)
01 ก.พ. 64 Slide นำเสนอการตรวจเยี่ยมพื้นที่เป็นกรณีพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (ยุทธฯ)
02 ก.พ. 64 ประชุม PM สตรีและเด็กปฐมวัย ปี 2564 ครัังที่ 1 (ส่งเสริม)
09 ก.พ. 64 เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2564 (ยุทธฯ)
28 ม.ค. 64 CPG สาขากุมารเวชกรรม (SP&EMS)
20 ม.ค. 64 คู่มือการเจาะเลือด (SP&EMS)
14 ม.ค. 64 ไฟล์เอกสาร การประชุม ZOOM ฟื้นฟูความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ (แพทย์แผนไทย)
12 ม.ค. 64 ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดครั้งที่ 1 ปี2564 (NCD)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี