รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด