ข้อมูลกิจกรรม

รายละเอียด
เรื่อง ประชุมผู้จัดการแผนสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ระดับอำเภอ/จังหวัด ครั้งที่ 1
วันที่ จัดกิจกรรม 29 ม.ค. 2564
เวลา จัดกิจกรรม 09:00น. - 12:00น.
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้จัดการแผนสตรี/ผู้จัดการแผนเด็กปฐมวัย คปสอ. 2.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ของ สสอ. 3.ผู้รับผิดชอบงาน ANC/ LR/ PP/ WCC ของ รพ.
รายละเอียดอื่นๆ ไม่มี
เอกสารประกอบ


ข้อมูลการติดต่อ ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานทีรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
โทรศัพท์ 0897464599
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ 8110
อีเมลล์ salakananh@gmail.com

รายละเอียดการลงทะเบียน
สถานะ เปิดลงทะเบียน
ระยะเวลา เปิดลงทะเบียน 22 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
เป้าหมาย 40 คน
ลงทะเบียน 0 คน
ผ่านการอนุมัติ 0 คน