ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย ลงทะเบียน อนุมัติ สถานะ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 21 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
77 69 67 เปิดลงทะเบียน
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 20 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
80 63 63 เปิดลงทะเบียน
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 19 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
83 75 72 เปิดลงทะเบียน
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.จอมบึง, บ้านคา)

วันที่ 27 เม.ย. 2564 ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจอมพล
60 14 0 เปิดลงทะเบียน
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.บางแพ, วัดเพลง)

วันที่ 26 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 อำเภอเมืองราชบุรี
60 11 0 เปิดลงทะเบียน
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีใ
ห้กับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 22 เม.ย. 2564 ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
60 30 0 เปิดลงทะเบียน
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ การตรวจสภาพ และการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมีให
้กับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ดำเนิน)

วันที่ 21 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก
60 35 0 เปิดลงทะเบียน
8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จังหวัดราชบุร

วันที่ 19 เม.ย. 2564 ณ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 7 5 เปิดลงทะเบียน
9 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาศัลยกรรม ODS & MIS จังหวัดราชบุรี
วันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 15 14 เปิดลงทะเบียน
10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 25 22 เปิดลงทะเบียน
11 ประชุมนำเสนอผลงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care ) ปี 2564
วันที่ 19 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
57 10 6 เปิดลงทะเบียน
12 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอ
ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมกลัปพฤกษ ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 16 10 เปิดลงทะเบียน
13 ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาจักษุ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 เม.ย. 2564 ณ ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 ตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 10 9 เปิดลงทะเบียน
14 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงที่ก่อความรุนแรง
(SMI-V) จังหวัดราชบุรี ปี2564

วันที่ 7 เม.ย. 2564 - 8 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมไลท์เฮ้าส์ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
87 80 80 ปิดการลงทะเบียน
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome)

วันที่ 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธาราม
180 133 126 ปิดการลงทะเบียน