ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย ลงทะเบียน อนุมัติ สถานะ
1 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
190 178 178 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
2 ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน MCH ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 233 233 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์
3 ประชุมชี้แจงมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล และขับเคลื่อนงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
230 230 229 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์