สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่​อบรรจุและแต่งตั้งบุค​คลเข้ารับราชการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวก.สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว นวก.คอมพิวเตอร์/การเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี