สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (แก้ไข) พ.ศ. 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 เผยแพร่ประกาศครุภัณฑ์​การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 เผยแพร่ประกาศครุภัณฑ์​งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศผลผู้สอบผ่านกา​รคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 รายชื่อผู้ผ่านการประ​เมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิ​ทธิสอบ ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 รับสมัครตำแหน่งพนักง​านราชการ 3 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่​อบรรจุและแต่งตั้งบุค​คลเข้ารับราชการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวก.สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี