สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต.บ้านผาปก/รพ.สต.โพหัก (e-bidding) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ รพ.สต.บ้านผาปกและ รพ.สต.โพหัก (e-bidding) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (บางส่วน) จำนวน 1 หลัง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี