วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ระบบสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ภายในปี ๒๕๖๕ ”

อัตลักษณ์

สุขภาพดี มีวินัย โปร่งใส ใส่ใจบริการ

พันธกิจ (Mission)

   1. บริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
   2. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม เข้าถึงง่าย ทันเหตุการณ์ ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน

เป้าประสงค์ (GOALS)

   1. ระบบสุขภาพมีคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ
   2. ประชาชนมีสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
   3. สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุข

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) - Core Value

M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม