สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักฯ รพ.สต.บ่อกระดาน จำนวน 1 หลัง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพท การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รพ.สต.พิกุลทอง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อทรายทีมีฟอส 1% จำนวน 100 ถัง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟู การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

10 ก.ย. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 11/2562 (NCD)
10 ก.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 (ยุทธฯ)
05 ก.ย. 62 การจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ. และการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ยุทธฯ)
03 ก.ย. 62 คู่มือและโปรแกรม vision 2020 (ยุทธฯ)
01 ก.ย. 62 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริกา รปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2562 (ยุทธฯ)
02 ก.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 (SP)
23 ส.ค. 62 ไฟล์ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติด จ.ราชบุรี (NCD)
15 ส.ค. 62 CDCU ราชบุรี (คร)
05 ก.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562 (ยุทธฯ)
05 ส.ค. 62 ประชุมอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัด ครั้งที่10/2562 (NCD)
25 ก.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ (SP)
13 ก.ค. 62 Public health Service Design in Ratchaburi July 2019 (SP)
05 ส.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 (ยุทธฯ)
03 ก.ค. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษา ครั้งที่ 9/2562 (NCD)
27 มิ.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี (EMS)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี