สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัด รอบ 1 ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ จำนวน 3 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ สสอ.จอมบึง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ สสอ.บ้านคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

21 ม.ค. 63 การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 /2563 (ยุทธฯ)
14 ม.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 (ยุทธฯ)
13 ม.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดรักษา ครั้งที่ 3/2563 (NCD)
19 ม.ค. 63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (SP&EMS)
07 ม.ค. 63 ประชุม คณะกรรมการราชทัณฑ์ปันสุข (คร)
06 ม.ค. 63 สรุปการประชุม Morning talk ครั้งที่ 3 วันที่ 19/12/62 (ยุทธฯ)
06 ม.ค. 63 เอกสารการรายงานยาประจำปี (คบส)
06 ม.ค. 63 สรุปรายงานการประชุม Service Plan ปี 2563 (SP&EMS)
26 ธ.ค. 62 พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 (พัฒนาฯ)
24 ธ.ค. 62 เอกสารร้านยาลดความแออัด (คบส)
23 ธ.ค. 62 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (KPI Template 2563) (ยุทธฯ)
20 ธ.ค. 62 ใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน (แพทย์แผนไทย)
20 ธ.ค. 62 แบบเสนอประวัติการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แพทย์แผนไทย)
20 ธ.ค. 62 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงวุฒิ (แพทย์แผนไทย)
20 ธ.ค. 62 แนวทางการเสนอแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงวุฒิ (แพทย์แผนไทย)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี