รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 30 ม.ค. 2563 14:13:49 3.1 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปีงบประมาณ 2563.pdf (2389 KB) 109
2 30 ม.ค. 2563 16:37:49 3.2.1.1 QOF.pptx (1366 KB) 118
3 14 ม.ค. 2563 13:32:56 สรุปประชุมเดือนธันวาคม 2562.pdf (13422 KB) 159
4 30 ม.ค. 2563 09:59:10 3.2.1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (งบดำนินงาน).pdf (308 KB) 49
5 29 ม.ค. 2563 16:23:06 3.2.2 งบค่าเสื่อม (การเปลี่ยนแปลงรายการของโรงพยาบาลบางแพ ปี 2562).pptx (1459 KB) 49
6 30 ม.ค. 2563 10:58:13 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ เดือนธันวาคม 2562.pdf (3627 KB) 55
7 30 ม.ค. 2563 13:28:59 3.4 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก, วัณโรค.pptx (134 KB) 146
8 29 ม.ค. 2563 16:23:46 4.1 การจัดสรรโควตา 9 สายงาน ปี 2561 - 2563 (พิจารณาจัดสรรโควจาทันตภิบาลที่เหลือ 5 โควตา).pdf (5517 KB) 54
9 29 ม.ค. 2563 16:24:05 4.1.1 ผลงานตามนโยบายการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดราชบุรี.pdf (388 KB) 42
10 30 ม.ค. 2563 10:02:46 4.4.3 ผลการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 1.pdf (2991 KB) 114
11 30 ม.ค. 2563 13:29:40 4.4.1 สถานการณ์โรคโคโรน่าไวรัส และผังโครงสร้าง EOC และ ICS.pptx (12088 KB) 86
12 30 ม.ค. 2563 16:36:18 4.4.4 กำหนดการตรวจราชการ ปี 2563.pdf (49 KB) 61
13 29 ม.ค. 2563 16:24:39 5.1 ระเบียบการยกเว้นค่าห้องพิเศษในการรักษาพยาบาลปี 2563.pdf (1687 KB) 44
14 29 ม.ค. 2563 16:24:54 7.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (278 KB) 54
15 30 ม.ค. 2563 08:46:55 7.2 ไข้เลือดออก.pdf (261 KB) 62
16 30 ม.ค. 2563 08:46:15 7.4 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนธันวาคม 2562.pdf (377 KB) 50
17 29 ม.ค. 2563 16:25:13 7.5 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (137 KB) 43
18 29 ม.ค. 2563 16:25:26 7.6 สรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563.pdf (407 KB) 29
19 30 ม.ค. 2563 12:11:52 วาระการประชุม.pdf (72 KB) 51