รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM – Conference
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 4 ก.พ. 2564 12:10:26 นำเสนอภาพรวมการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf (323 KB) 0
2 5 ก.พ. 2564 14:05:42 สรุปภาพรวมตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับแก้ไข 5 ก.พ.64 12.00 น.) final.xlsx (37 KB) 0
3 5 ก.พ. 2564 14:06:57 ตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 64 (นพ.สสจ-ผอ.รพ.-สสอ.) ฉบับแก้ไข 5 ก.พ.64.xlsx (28 KB) 0
4 4 ก.พ. 2564 10:29:28 Template_อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 64 ตัวชี้วัด ระดับสสอ.pdf (83 KB) 0
5 5 ก.พ. 2564 14:08:53 Template_เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 64 วัด สสอ.pdf (70 KB) 0
6 4 ก.พ. 2564 12:03:59 ตัวชี้วัด kpi_template_กระทรวงสาธารณสุข pdf (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) วันที่4 ก.พ.64.pdf (9040 KB) 0
7 4 ก.พ. 2564 12:05:04 ตัวชี้วัดที่มีการแก้ไข kpi_template_กระทรวงสาธารณสุข pdf (วันที่4 ก.พ.64.).pdf (4204 KB) 0
8 8 ก.พ. 2564 16:23:24 ตัวชี้วัด kpi_template_กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) วันที่4 ก.พ.64 ไฟล์ WORD.zip (52977 KB) 0