รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 3 มี.ค. 2564 09:21:09 ก่อนการประชุม : มอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นระดับภาค และระดับเขตปีงบประมาณ 2564.pdf (1546 KB) 0
2 2 มี.ค. 2564 14:37:33 ก่อนการประชุม : มอบเกียรติบัตรตามโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จำนวน 3 แห่ง.pdf (201 KB) 0
3 3 มี.ค. 2564 11:01:44 3.1.1 งบดำเนินงาน.pdf (359 KB) 0
4 3 มี.ค. 2564 09:15:06 3.1.2 งบลงทุน.pdf (1171 KB) 0
5 3 มี.ค. 2564 08:49:20 3.2 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนมกราคม 2564.pdf (2993 KB) 0
6 2 มี.ค. 2564 15:03:49 4.4.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ.pdf (954 KB) 0
7 3 มี.ค. 2564 16:06:32 4.4.2 - 4.4.4 เด็กไทยสู้ภัย COVID ,โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการปีงบประมาณ 2564 ,ก้าวท้าใจ Season 3.pdf (2088 KB) 0
8 1 มี.ค. 2564 11:02:59 5.1 งบค่าเสื่อม (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน เปลี่ยนแปลงรายการระดับ 20%).pdf (146 KB) 0
9 1 มี.ค. 2564 11:03:15 6.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (81 KB) 0
10 3 มี.ค. 2564 08:56:00 6.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม 2564.pdf (201 KB) 0
11 3 มี.ค. 2564 10:59:26 6.3 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (183 KB) 0
12 1 มี.ค. 2564 11:03:33 6.4 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (337 KB) 0
13 1 มี.ค. 2564 11:03:46 6.5 สรุปจำนวนผู้มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดราชบุรี.pdf (254 KB) 0
14 2 มี.ค. 2564 11:41:50 วาระการประชุม.pdf (82 KB) 0