รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 24 ก.พ. 2564 14:44:40 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กบห.ครั้งที่ 2/2564.pdf (364 KB) 0
2 24 ก.พ. 2564 14:45:21 วาระที่ 3.1 ติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pptx (87 KB) 0
3 24 ก.พ. 2564 14:45:36 วาระที่ 3.2 รายงานงบลงทุน.pptx (111 KB) 0
4 24 ก.พ. 2564 14:46:13 วาระที่ 3.3 รายงานงบแผนพัฒนาจังหวัด (อาหารปลอดภัย).xls (73 KB) 0
5 24 ก.พ. 2564 14:46:40 วาระที่ 3.3 รายงานงบพัฒนาจังหวัด (TO BE Number 1).xlsx (51 KB) 0
6 24 ก.พ. 2564 14:47:25 วาระที่ 4.1 การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ นพ.และหนก..xlsx (55 KB) 0
7 24 ก.พ. 2564 14:48:29 วาระที่ 4.2 การติดตามการดำเนินงานที่เป็นเข็มมุ่ง ปี พ.ศ. 2564.pdf (80 KB) 0
8 24 ก.พ. 2564 14:52:06 วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา/การเยี่ยมวันเปิดเรียนในช่วง COVID-19/ผู้พิทักษ์อนามัย/เด็กไทยสู้ภัย COVID-19).pptx (7946 KB) 0
9 24 ก.พ. 2564 14:54:02 วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (ก้าวท้าใจ season3).pptx (51218 KB) 0