รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 16 ก.พ. 2564 15:48:59 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563.pdf (1005 KB) 0
2 18 ก.พ. 2564 09:45:20 ระเบียบ 63.PDF (351 KB) 0