รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง รับย้าย/รับโอน/รับสมัครต่างๆ
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 29 ก.ย. 2563 09:37:50 สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นพ0032.001.03/8122 ลว 22ก.ย.63).pdf (25 KB) 10
2 29 ก.ย. 2563 09:39:00 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ผที่ อย 0032.1/ว23 ลว 21 ก.ย.63).pdf (44 KB) 12
3 29 ก.ย. 2563 09:39:45 สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ (ที่ อต 0032.010/ว2093 ลว 18 ก.ย.63).pdf (169 KB) 14
4 29 ก.ย. 2563 09:40:30 สสจ.พังงา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พง0032.007/ว1923 ลว 18 ก.ย.63).pdf (21 KB) 14
5 29 ก.ย. 2563 09:41:29 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ อด 0032/ว15867 ลว 23ก.ย.63).pdf (169 KB) 14
6 30 ก.ย. 2563 14:45:01 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ มค0032.012/ว2718 ลว 28ก.ย.63).pdf (137 KB) 10
7 30 ก.ย. 2563 14:45:59 สสจ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นฐ0032/ว4208 ลว 28ก.ย.63).pdf (30 KB) 20
8 1 ต.ค. 2563 14:39:27 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)และ(รายวัน) (ที่ รบ0032.2/02/ว4283 ลว 28ก.ย.63).pdf (26 KB) 22
9 1 ต.ค. 2563 14:40:31 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สค0032/ว5694 ลว 28ก.ย.63).pdf (106 KB) 10
10 2 ต.ค. 2563 14:34:39 โรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/13885 ลว 24ก.ย.63).pdf (97 KB) 11
11 5 ต.ค. 2563 14:43:02 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อน0032.201.4/ว19576 ลว 25 ก.ย.63).pdf (31 KB) 11
12 6 ต.ค. 2563 10:08:57 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ (ที่ ฉช0032.101/ว74 ลว 28 ก.ย.63).pdf (160 KB) 12
13 6 ต.ค. 2563 10:09:50 โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กบ 0032.2/ว104 ลว 23 ก.ย.63).pdf (28 KB) 13
14 6 ต.ค. 2563 14:06:47 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้ายข้าราชการ (ที่ สก 0032.201/ว5161 ลว 2 ต.ค.63).pdf (94 KB) 11
15 6 ต.ค. 2563 14:08:59 โรงพยาบาลสามชัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นพ.ชพ.)(หนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ กส0032/ว5859 ลว 28 ก.ย.63).pdf (203 KB) 10
16 9 ต.ค. 2563 15:50:52 โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สห 0032.2/2728 ลว 5 ต.ค.63).pdf (152 KB) 13
17 9 ต.ค. 2563 15:52:01 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ที่ รบ 0032.2/03/ว7037 ลว 30 ก.ย.63).pdf (25 KB) 13
18 9 ต.ค. 2563 15:55:00 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสสอ.(นวก.สาธารณสุข)ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ มค0032.012/ว2826 ลว 7ต.ค.63).pdf (136 KB) 12
19 14 ต.ค. 2563 14:39:06 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0032/ว6041 ลว 8 ต.ค.63).pdf (338 KB) 11
20 14 ต.ค. 2563 14:40:23 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ กค 0318.50/ว4 ลว 12 ต.ค.63).pdf (192 KB) 18
21 16 ต.ค. 2563 14:01:48 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ รบ0032.2/03/ว7294 ลว 9ต.ค.63).pdf (20 KB) 13
22 16 ต.ค. 2563 14:25:26 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.001.03/8705 ลว12ต.ค.63).pdf (81 KB) 10
23 16 ต.ค. 2563 14:26:32 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กส 0032/ว10415 ลว 12ต.ค.63).pdf (327 KB) 11
24 16 ต.ค. 2563 14:28:38 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กส0032/ว10414 ลว 12ต.ค.63).pdf (358 KB) 11
25 16 ต.ค. 2563 14:30:05 โรงพยาบาลอุทัยธานี ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ที่ อน 0032.201.4/ว20336 ลว8ต.ค.63).pdf (33 KB) 10
26 16 ต.ค. 2563 14:31:23 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต 0032.101.3/12539 ลว 8 ต.ค.63).pdf (31 KB) 10
27 21 ต.ค. 2563 11:36:05 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานีที่ อด0032/ว6100 ลว 7 ต.ค.63).pdf (224 KB) 12
28 21 ต.ค. 2563 11:37:04 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ พบ 0032.2/ว.4 ลว 15 ต.ค.63).pdf (26 KB) 12
29 22 ต.ค. 2563 11:14:20 สสจ.สงขลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (หนังสือศาลากลางที่ สข0032.001.4/ว6647 ลว 12 ต.ค.63).pdf (32 KB) 11
30 22 ต.ค. 2563 11:15:21 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่ กค0318.50/ว5 ลว 21 ต.ค.63).pdf (176 KB) 14
31 27 ต.ค. 2563 10:30:08 โรงพยาบาลเสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อย0032.201.2/ว5421 ลว 9 ต.ค.63).pdf (36 KB) 13
32 27 ต.ค. 2563 10:30:54 โรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สข0032.201.2/ว372 ลว 14 ต.ค.63).pdf (31 KB) 13
33 29 ต.ค. 2563 10:36:00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้ายข้าราชการ (ที่ สก0032.201/ว5555 ลว 27 ต.ค.63).pdf (98 KB) 11
34 29 ต.ค. 2563 10:37:02 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ที่ รบ0032.3/04/970 ลว 26ต.ค.63).pdf (147 KB) 12
35 29 ต.ค. 2563 10:38:18 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นฐ0032/ว4641 ลว 28ต.ค.63).pdf (35 KB) 11
36 29 ต.ค. 2563 10:39:54 สสจ.นครปฐมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่นฐ0032/ว15118 ลว28ต.ค.63้).pdf (37 KB) 11
37 29 ต.ค. 2563 10:42:13 สสจ.ลพบุรี รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (ที่ ลบ0032.010/ว10065 ลว 14 ต.ค.63).pdf (26 KB) 11
38 29 ต.ค. 2563 10:43:30 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นพ.เชี่ยวชาญ)รพ.ฆ้องชัย (ที่ กส0032/ว6306 ลว26ต.ค.63).pdf (219 KB) 12
39 2 พ.ย. 2563 10:06:23 สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญผด้านเวชกรรมป้องกัน) (หนังสือศาลากลางที่ ศก0032.009/ว17100 ลว 27ต.ค.63).pdf (239 KB) 10
40 2 พ.ย. 2563 10:07:35 สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) (หนังสือศาลากลางที่ ศก 0032.009/ว17098 ลว27ต.ค.63).pdf (249 KB) 10
41 2 พ.ย. 2563 10:08:42 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 (ที่ อด0032.1/ว9480 ลว 21 ต.ค.63).pdf (106 KB) 10
42 2 พ.ย. 2563 10:10:05 สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0032/ว6770 ลว 21 ต.ค.63).pdf (23 KB) 10
43 2 พ.ย. 2563 11:23:51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา และปฏิบัติงานขับรถยนต์ (ที่ สธ 1103.18/2021 ลว 30 ต.ค.63).pdf (163 KB) 10
44 3 พ.ย. 2563 14:57:35 สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก0032.009/ว17098 ลว 27ต.ค.63).pdf (255 KB) 10
45 3 พ.ย. 2563 14:58:42 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สส0032.2/ว12122 ลว 28ต.ค.63).pdf (143 KB) 10
46 3 พ.ย. 2563 14:59:17 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ (ที่ ฉช 0032.101/ว89 ลว 26 ต.ค.63).pdf (165 KB) 10
47 4 พ.ย. 2563 10:48:14 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ รบ 0032.2/03/ว7739 ลว 28 ต.ค.63).pdf (22 KB) 10
48 4 พ.ย. 2563 10:48:50 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ 0032/ว4761 ลว 3 พ.ย.63).pdf (36 KB) 10
49 4 พ.ย. 2563 10:49:36 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สพ 0032.101.2/9017 ลว 29 ต.ค.63).pdf (24 KB) 10
50 4 พ.ย. 2563 12:12:36 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ กส0032/ว11110 ลว 3 พ.ย.63).pdf (463 KB) 10
51 5 พ.ย. 2563 11:08:15 สสจ.ลพบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ลบ 0032.010/ว1475 ลว 22 ต.ค.63).pdf (27 KB) 10
52 5 พ.ย. 2563 11:09:04 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นว 0032.1/ว508 ลว 29 ต.ค.63).pdf (23 KB) 10
53 5 พ.ย. 2563 11:10:03 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ชพ 0032.201.4/5540 ลว 28 ต.ค.63).pdf (27 KB) 10
54 5 พ.ย. 2563 11:10:53 โรงพยาบาลโพธาราม รับโอน/รับย้ายข้าราชการ (ที่ รบ 0032.2/02/ว4781 ลว 30 ต.ค.63).pdf (176 KB) 10
55 5 พ.ย. 2563 11:11:29 สสจ.พังงา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พง 0032.007/ว2245 ลว 29 ต.ค.63).pdf (21 KB) 10
56 6 พ.ย. 2563 09:40:25 โรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นพ0032.201.2/ว15697 ลว 2 พ.ย.63).pdf (26 KB) 10
57 10 พ.ย. 2563 09:35:35 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการ (ที่ กส0032.009/ว13567 ลว 5 พ.ย.63).pdf (108 KB) 10
58 10 พ.ย. 2563 09:36:38 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นย0032.201/6222 ลว 5พ.ย.63).pdf (27 KB) 10
59 11 พ.ย. 2563 11:06:46 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์)เชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางที่ พง0032.007/ว5651 ลว 28ต.ค.63).pdf (30 KB) 10
60 11 พ.ย. 2563 11:07:26 โรงพยาบาลโพธาราม รับโอน/รับย้ายข้าราชการ (ที่ รบ0032.2/02/ว4781 ลว 30ต.ค.63).pdf (175 KB) 10
61 11 พ.ย. 2563 11:25:29 สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นย0032.010/ว2327 ลว6พ.ย.63).pdf (27 KB) 10
62 11 พ.ย. 2563 11:26:48 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกผอ.ศุนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก (ที่ ฉช0032.101/ว93 ลว 5 พ.ย.63).pdf (111 KB) 10
63 12 พ.ย. 2563 11:33:05 โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กจ0032.2/ว061 ลว 9พ.ย.63).pdf (150 KB) 10
64 16 พ.ย. 2563 14:06:24 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หนังสือศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0032.012/ว20717 ลว 12พ.ย.63).pdf (137 KB) 10
65 16 พ.ย. 2563 15:24:02 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ ยล0032/ว1544 ลว 13 พ.ย.63).pdf (26 KB) 10
66 16 พ.ย. 2563 15:42:52 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ กส0032.009/ว13916 ลว 13 พ.ย.63).pdf (201 KB) 10
67 18 พ.ย. 2563 11:35:40 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการ (ที่ กส 0032.009/ว13917 ลว 13 พ.ย.63).pdf (103 KB) 10
68 18 พ.ย. 2563 11:36:35 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับชำนาญการพิเศษ ผที่ ลพ 0032.2/ว95 ลว 9 พ.ย.63).pdf (35 KB) 10
69 18 พ.ย. 2563 13:50:16 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.นาคู (ที่ กส0032/31078 ลว 17 พ.ย.63).pdf (194 KB) 10
70 23 พ.ย. 2563 09:46:27 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ที่ รบ 0032.2/02/ว4989 ลว 16พ.ย.63).pdf (23 KB) 10
71 23 พ.ย. 2563 09:47:32 โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ที่ กบ 0032.2/ว118 ลว 6 พ.ย.63).pdf (24 KB) 10
72 23 พ.ย. 2563 09:49:06 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์) ชำนาญการพิเศษ รพ.ตะกั่วทุ่ง (หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0032.007/ว5880 ลว 9 พ.ย.63).pdf (170 KB) 10
73 23 พ.ย. 2563 09:49:06 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์) ชำนาญการพิเศษ รพ.ตะกั่วทุ่ง (หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0032.007/ว5880 ลว 9 พ.ย.63).pdf (170 KB) 10
74 23 พ.ย. 2563 09:50:08 สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการ (ที่ ปจ 0032.010/ว12998 ลว 10 พ.ย.63).pdf (43 KB) 10
75 23 พ.ย. 2563 09:50:53 โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ขก 0032.1/ว20766 ลว 10 พ.ย.63).pdf (42 KB) 10
76 23 พ.ย. 2563 09:52:03 สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ที่ พร 0032/5142 ลว 11 พ.ย.63).pdf (141 KB) 10
77 25 พ.ย. 2563 10:10:37 โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ พท0032.201.2/ว191 ลว 13พ.ย.63).pdf (27 KB) 10
78 25 พ.ย. 2563 10:11:19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นว 0032.1/ว530 ลว 12 พ.ย.63).pdf (23 KB) 10
79 27 พ.ย. 2563 09:58:00 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.2/ว5749 ลว 17 พ.ย.63).pdf (29 KB) 10
80 27 พ.ย. 2563 09:58:28 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.2/ว5750 ลว 17 พ.ย.63).pdf (27 KB) 10
81 27 พ.ย. 2563 09:59:42 สสจ.จันทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ0032.001/13124 ลว 13 พ.ย.63).pdf (48 KB) 10
82 27 พ.ย. 2563 10:00:36 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ สธ0208.03/ว3091 ลว 26 พ.ย.63).pdf (29 KB) 10
83 30 พ.ย. 2563 09:53:29 สสจ.พะเยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (หนังสือศาลากลางจังหวัดพะเยาที่ พย 0032.006.1/ว11497 ลว 24 พ.ย.63.pdf (585 KB) 10
84 30 พ.ย. 2563 09:54:34 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ที่ ยล 0032/ว1606 ลว 26 พ.ย.63).pdf (25 KB) 10
85 30 พ.ย. 2563 16:42:49 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต 0032.101.3/14446 ลว 24 พ.ย.63).pdf (40 KB) 10
86 1 ธ.ค. 2563 14:04:30 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ที่ สส 0032.2/ว13282 ลว 27 พ.ย.63).pdf (496 KB) 10
87 1 ธ.ค. 2563 14:05:29 โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ที่ บก 0032.301(01)/ว4243 ลว 16 พ.ย.63).pdf (90 KB) 10
88 2 ธ.ค. 2563 09:49:43 สสจ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ สก0032.001.9/ว2795 ลว 24 พ.ย.63).pdf (198 KB) 10
89 2 ธ.ค. 2563 09:52:10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ที่ ยธ1001/4839 ลว 18 พ.ย.63).pdf (20 KB) 10
90 3 ธ.ค. 2563 11:43:12 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง รับสมันครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา (ที่ รบ 0032.3/01/3015 ลว 1 ธ.ค.63).pdf (53 KB) 10
91 3 ธ.ค. 2563 15:01:19 โรงพยาบาลปราสาท รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สร0032.201/ว4553 ลว 24 พ.ย.63).pdf (201 KB) 10
92 3 ธ.ค. 2563 15:05:23 โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) (หนังสือสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ0208.10/ว3179 ลว 2 ธ.ค.63).pdf (29 KB) 10
93 4 ธ.ค. 2563 10:51:29 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ฉช0032.101/ว99 ลว 27 พ.ย.63).pdf (141 KB) 10
94 9 ธ.ค. 2563 10:12:04 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ที่ สพ0032.2/ว3762 ลว 18 พ.ย.63).pdf (757 KB) 10
95 9 ธ.ค. 2563 14:28:23 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. ผที่ นฐ0032/ว5345 ลว 9 ธ.ค.63).pdf (222 KB) 10
96 14 ธ.ค. 2563 14:38:47 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(ที่ นฐ0032/ว5345 ลว 9 ธ.ค.63).pdf (222 KB) 10
97 14 ธ.ค. 2563 14:43:24 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ปจ0032.131/ว100 ลว 27 พ.ย.63).pdf (20 KB) 10
98 15 ธ.ค. 2563 13:32:53 โรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สข0032.201.2/ว445 ลว 1 ธ.ค.63).pdf (27 KB) 10
99 16 ธ.ค. 2563 10:31:12 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ที่ มศ0032.012/ว3470 ลว 14 ธ.ค.63).pdf (655 KB) 10
100 17 ธ.ค. 2563 10:33:33 โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ สร0032.101/ว15716 ลว 8 ธ.ค.63).pdf (297 KB) 10
101 17 ธ.ค. 2563 10:34:31 สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นย0032.010/ว2514 ลว 3 ธ.ค.63).pdf (85 KB) 10
102 17 ธ.ค. 2563 10:35:40 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อน0032.201.4/ว25172 ลว 9 ธ.ค.63).pdf (73 KB) 10
103 17 ธ.ค. 2563 10:36:48 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ยล0032/21943 ลว 14 ธ.ค.63).pdf (32 KB) 10
104 17 ธ.ค. 2563 10:37:43 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ที่ รบ 0032.3/04/ว1153 ลว 15 ธ.ค.63).pdf (140 KB) 10
105 21 ธ.ค. 2563 11:28:09 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ นฐ0032/ว17755 ลว 16 ธ.ค.63).pdf (1288 KB) 10
106 21 ธ.ค. 2563 11:29:23 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อด0032/ว20783 ลว 14 ธ.ค.63).pdf (25 KB) 10
107 23 ธ.ค. 2563 11:04:38 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ที่ รบ0032.3/04/ว1174 ลว 22 ธ.ค.63).pdf (130 KB) 10
108 23 ธ.ค. 2563 11:05:51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ สธ1103.18/ว2419 ลว 21 ธ.ค.63).pdf (631 KB) 10
109 23 ธ.ค. 2563 13:38:53 โรงพยาบาลชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการ (ที่ ชย0032.101/9066 ลว 14 ธ.ค.63).pdf (91 KB) 10
110 23 ธ.ค. 2563 14:34:37 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดยะลา ที่ ยล 0032/21943 ลว 14 ธ.ค.63).pdf (30 KB) 10
111 23 ธ.ค. 2563 14:36:55 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สก0032.201/ว6650 ลว 22 ธ.ค.63).pdf (825 KB) 10
112 23 ธ.ค. 2563 14:37:49 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ที่ สก0032.201/ว6614 ลว 21 ธ.ค.63).pdf (2133 KB) 10
113 23 ธ.ค. 2563 14:39:37 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท 0032/ว22732 ลว 22 ธ.ค.63).pdf (1885 KB) 10
114 28 ธ.ค. 2563 10:30:42 โรงพยาบาลเจ็ดเมียน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน (ที่ รบ 0032.3/04/1178 ลว 23 ธ.ค.63).pdf (135 KB) 10
115 29 ธ.ค. 2563 15:40:46 สสจ.เชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชร0032.010/ว9669 ลว 22 ธ.ค.63).pdf (610 KB) 10
116 29 ธ.ค. 2563 15:41:29 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ รบ0032.2/02/ว5130 ลว 25 พ.ย.63).pdf (588 KB) 10
117 29 ธ.ค. 2563 15:42:41 โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.201.2/ว18695 ลว 24 ธ.ค.63).pdf (124 KB) 10
118 29 ธ.ค. 2563 15:42:41 โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.201.2/ว18695 ลว 24 ธ.ค.63).pdf (124 KB) 10
119 6 ม.ค. 2564 10:29:08 โรงพยาบาลยะลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ยล 0032.101.7/ว33183 ลว 24 ธ.ค.63).pdf (85 KB) 10
120 6 ม.ค. 2564 10:30:29 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ ปท0032.201.4/27611 ลว 23 ธ.ค.63).pdf (27 KB) 10
121 6 ม.ค. 2564 10:31:27 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) (ที่ ปท0032.201.4/27612 ลว 23 ธ.ค.63).pdf (27 KB) 10
122 6 ม.ค. 2564 10:32:15 โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สก0032.301/ว3030 ลว 28 ธ.ค.63).pdf (25 KB) 10
123 6 ม.ค. 2564 10:33:15 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ ยล 0032/ว1820 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (25 KB) 10
124 7 ม.ค. 2564 10:30:14 โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สข0032.101.2/ว21963 ลว 29 ธ.ค.63).pdf (101 KB) 10
125 7 ม.ค. 2564 10:33:12 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่ รบ0032.3/01/24 ลว 5 ม.ค.64).pdf (102 KB) 10
126 7 ม.ค. 2564 15:46:48 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ ยล0032/ว12 ลว 6 ม.ค.64).pdf (27 KB) 10
127 8 ม.ค. 2564 11:07:54 สสจ.แพร่ รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ที่พร0032/ว6019 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (478 KB) 10
128 11 ม.ค. 2564 14:07:52 สสจ.เชียงราย ขยายเวลา รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชร0032.010/9881 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (25 KB) 10
129 11 ม.ค. 2564 14:09:07 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พล0032.009/ว8639 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (35 KB) 10
130 11 ม.ค. 2564 14:10:43 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ พล0032.009/ว8636 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (31 KB) 10
131 11 ม.ค. 2564 14:11:32 โรงพยาบาลปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ปท0032.201.4/ว27958 ลว 25 ธ.ค.63).pdf (39 KB) 10
132 11 ม.ค. 2564 14:12:31 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ที่ ปข0032/ว23974 ลว 30 ธ.ค.63).pdf (39 KB) 10
133 12 ม.ค. 2564 15:57:01 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/311 ลว 7 ม.ค.64).pdf (137 KB) 10
134 12 ม.ค. 2564 15:58:06 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ชุมชน (ที่ ยล0032/ว45 ลว 11 ม.ค.64).pdf (30 KB) 10
135 15 ม.ค. 2564 13:58:52 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 (ที่ อด0032.1/ว143 ลว 11 ม.ค.64).pdf (357 KB) 10
136 20 ม.ค. 2564 09:49:05 โรงพยาบาลหาดใหญ่รับย้ายข้าราชการ (ที่ สข0032.101.2/ว402 ลว 11 ม.ค.64).pdf (21 KB) 10
137 20 ม.ค. 2564 09:50:07 โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.201.2/ว6283 ลว 21 ธ.ค.63).pdf (31 KB) 10
138 20 ม.ค. 2564 09:51:45 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.สาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ (ที่ กส0032/ว268 ลว 14 ม.ค.64).pdf (668 KB) 10
139 20 ม.ค. 2564 09:55:02 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตำแหน่งรองผอ.สถาบันฉีดวัคซีนแห่งชาติ(ที่ สธ0208.10/ว240 ลว15ม.ค.64).pdf (29 KB) 10
140 20 ม.ค. 2564 09:56:02 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ที่ สห0032.2/343 ลว 14 ม.ค.64).pdf (82 KB) 10
141 20 ม.ค. 2564 09:56:44 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ (ที่ สห0032.2/357 ลว 14 ม.ค.64).pdf (32 KB) 10
142 20 ม.ค. 2564 09:57:18 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สห0032.2/356 ลว 14 ม.ค.64).pdf (31 KB) 10
143 20 ม.ค. 2564 09:57:55 สสจ.สิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ (ที่ สห0032.2/358 ลว 14 ม.ค.64).pdf (28 KB) 10
144 20 ม.ค. 2564 10:00:02 สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ (ที่ รบ0032.010/ว127 ลว 11 ม.ค.64).pdf (27 KB) 10
145 20 ม.ค. 2564 10:01:06 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่กจ0032.201.2/146 ลว 8 ม.ค.64).pdf (24 KB) 10
146 20 ม.ค. 2564 10:02:03 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.1/ว1 ลว 14 ม.ค.64).pdf (29 KB) 10
147 20 ม.ค. 2564 10:02:52 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว130 ลว 15 ม.ค.64).pdf (96 KB) 10
148 21 ม.ค. 2564 13:41:56 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ที่ รบ0032.3/04/ว77 ลว 20 ม.ค.64).pdf (148 KB) 10
149 22 ม.ค. 2564 15:50:36 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ (ที่ พบ0032.2/ว1 ลว 21 ม.ค.64).pdf (20 KB) 10
150 25 ม.ค. 2564 09:34:53 สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นพ0032.001.03/ว628 ลว 22 ม.ค.64).pdf (705 KB) 10
151 25 ม.ค. 2564 15:22:02 อบต.บางป่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ที่ รบ75201/ว21 ลว 25 ม.ค.64).pdf (461 KB) 10
152 25 ม.ค. 2564 16:01:54 สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ อด0032/ว253 ลว 14 ม.ค.64).pdf (224 KB) 10
153 25 ม.ค. 2564 16:03:13 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง (ที่ ภก0032.201/ว810 ลว 13 ม.ค.64).pdf (319 KB) 10
154 27 ม.ค. 2564 15:22:12 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ฉช0032.101/ว6 ลว 19 ม.ค.64).pdf (438 KB) 10
155 28 ม.ค. 2564 15:46:32 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ที่มค0032.012/ว300 ลว 27 ม.ค.64).pdf (849 KB) 10
156 28 ม.ค. 2564 15:47:44 อบต.เกาะเรียน รับโอนข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ รพ.สต.เกาะเรียน (ที่ อย74301/46 ลว 15 ม.ค.64).pdf (243 KB) 10
157 2 ก.พ. 2564 14:56:40 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สส0032.2/ว988 ลว 28 ม.ค.64).pdf (428 KB) 10
158 3 ก.พ. 2564 14:41:27 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) ที่สห0032.001/ว0167 ลว21ม.ค.64).pdf (395 KB) 10
159 3 ก.พ. 2564 14:42:33 โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ที่ สข0032.201.2/ว17 ลว21ม.ค.64).pdf (33 KB) 10
160 4 ก.พ. 2564 13:51:12 สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด0032/ว1502 ลว 26 ม.ค.64).pdf (23 KB) 10
161 4 ก.พ. 2564 13:54:04 โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.201.2/ว364 ลว 22 ม.ค.64).pdf (28 KB) 10
162 4 ก.พ. 2564 13:54:51 โรงพยาบาลปทุมธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ปท 0032.201.4/ว1458 ลว 19 ม.ค.64).pdf (36 KB) 10
163 4 ก.พ. 2564 13:56:07 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.001/ว305 ลว 25 ม.ค.64).pdf (377 KB) 10
164 8 ก.พ. 2564 09:42:40 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อด0032.1/ว949 ลว 1 ก.พ.64).pdf (400 KB) 10
165 8 ก.พ. 2564 09:43:47 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ที่ นฐ 0032/ว2094 ลว 5ก.พ.64).pdf (117 KB) 10
166 9 ก.พ. 2564 14:22:16 โรงพยาบาลวัดเพลง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/03/ว76 ลว 5 ก.พ.64).pdf (506 KB) 10
167 9 ก.พ. 2564 14:23:19 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ที่ นฐ 0032/571 ลว 8 ก.พ.64).pdf (33 KB) 10
168 9 ก.พ. 2564 14:24:02 โรงพยาบาลโพธาราม รับโอน/รับย้ายข้าราชการ (ที่ รบ 0032.2/02/368 ลว 25 ม.ค.64).pdf (579 KB) 10
169 9 ก.พ. 2564 14:24:48 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปท 0032/ว2411 ลว 8 ก.พ.64).pdf (1012 KB) 10
170 10 ก.พ. 2564 09:23:28 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ (ที่ สฎ0032.101.4/ว998 ลว 4 ก.พ.64).pdf (80 KB) 10
171 10 ก.พ. 2564 09:33:21 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ 0032.3/06/ว289 ลว 5 ก.พ.64).pdf (332 KB) 10
172 15 ก.พ. 2564 11:16:09 สสจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ชร0032.010/590 ลว 29 ม.ค.64).pdf (1485 KB) 10
173 16 ก.พ. 2564 10:35:18 โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ อท0032.2/ว624 ลว 8 ก.พ.64).pdf (25 KB) 10
174 18 ก.พ. 2564 10:04:18 สสจ.สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) (ที่ สท0032.011/314 ลว 8 ก.พ.64).pdf (30 KB) 10
175 18 ก.พ. 2564 10:05:34 โรงพยาบาลพังงา รับย้ายข้าราชการ (ที่ พง0032.106/ว536 ลว 9 ก.พ.64).pdf (24 KB) 10
176 18 ก.พ. 2564 14:23:01 โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กจ0032.2/ว007 ลว 15 ก.พ.64).pdf (94 KB) 10
177 19 ก.พ. 2564 12:35:45 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ สพ0032.2/ว470 ลว 15 ก.พ.64).pdf (30 KB) 10
178 23 ก.พ. 2564 10:55:23 สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นพ0032.001.03/ว1564 ลว 22 ก.พ.64).pdf (503 KB) 10
179 25 ก.พ. 2564 09:40:01 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ สส 0032.2/ว1692 ลว 15 ก.พ.64).pdf (496 KB) 10
180 1 มี.ค. 2564 10:42:52 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปท 0032.201.4/ว3797 ลว 15 ก.พ.64).pdf (90 KB) 10
181 1 มี.ค. 2564 10:44:12 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ สส0032.2/ว1724 ลว 16 ก.พ.64).pdf (869 KB) 10
182 1 มี.ค. 2564 10:45:00 สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สป0032/ว625 ลว 16 ก.พ.64).pdf (34 KB) 10
183 2 มี.ค. 2564 10:09:39 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สพ0032.2/ว527 ลว 23 ก.พ.64).pdf (27 KB) 10
184 2 มี.ค. 2564 10:10:23 โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.201.2/579 ลว 9 ก.พ.64).pdf (25 KB) 10
185 2 มี.ค. 2564 11:53:17 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพสต.(ที่ ปข0032/ว793 ลว 24 ก.พ.64).pdf (33 KB) 10
186 3 มี.ค. 2564 09:29:08 โรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชบ0032.1/ว018 ลว 24 ก.พ.64).pdf (31 KB) 10
187 3 มี.ค. 2564 09:32:27 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.2/1179 ลว 19 ก.พ.64).pdf (28 KB) 10
188 3 มี.ค. 2564 15:22:38 สสจ.ยะลา รับโอน/รับย้ายข้าราชการ (ที่ ยล0032/ว347 ลว 25 ก.พ.64).pdf (515 KB) 10
189 3 มี.ค. 2564 15:23:15 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว970 ลว 2 มี.ค.64).pdf (578 KB) 10
190 3 มี.ค. 2564 15:24:57 สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ พร0032/ว893 ลว 23 ก.พ.64).pdf (837 KB) 10
191 5 มี.ค. 2564 16:15:24 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี รับโอนข้าราชการ (ที่ รบ0030/9633 ลว 3 มี.ค.64).pdf (202 KB) 10
192 8 มี.ค. 2564 14:17:07 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ รบ0032.2/03/ว1539 ลว 1 มี.ค.64).pdf (64 KB) 10
193 8 มี.ค. 2564 14:18:24 โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับนวก.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ที่ สป0032.2/1309 ลว 2 มี.ค.64).pdf (109 KB) 10
194 8 มี.ค. 2564 14:19:32 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ยล0032/ว417 ลว 4 มี.ค.64).pdf (130 KB) 10
195 9 มี.ค. 2564 09:26:46 สสจ.ยะลา รับโอน/รับย้ายข้าราชการ (ที่ยล0032/ว347 ลว 25 ก.พ.64).pdf (165 KB) 10
196 9 มี.ค. 2564 14:01:03 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สพ0032.2/ว569 ลว 25 ก.พ.64).pdf (31 KB) 10
197 9 มี.ค. 2564 14:02:06 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ที่ อด0032.1/ว1808 ลว 2 มี.ค.64).pdf (35 KB) 10
198 10 มี.ค. 2564 09:43:54 สสจ.ร้อยเอ็ด รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ที่ รอ0032.010/ว654 ลว 8 มี.ค.64).pdf (623 KB) 10
199 10 มี.ค. 2564 14:27:38 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปข0032.2/ว4213 ลว 2 มี.ค.64).pdf (701 KB) 10
200 10 มี.ค. 2564 14:29:50 สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง (ที่ ตง0032/ว1277 ลว 25 ก.พ.64).pdf (26 KB) 10
201 12 มี.ค. 2564 10:49:46 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว551 ลว 9 มี.ค.64).pdf (104 KB) 10
202 15 มี.ค. 2564 15:20:57 โรงพยา่บาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ปท0032.201.4/ว5145 ลว 4 มี.ค.64).pdf (34 KB) 10
203 15 มี.ค. 2564 15:22:28 สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุดที่ อด0032/ว1532 ลว 8 มี.ค.64).pdf (635 KB) 10
204 16 มี.ค. 2564 11:57:31 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ที่ รบ0032.3/04/269 ลว 15 มี.ค.64).pdf (370 KB) 10
205 18 มี.ค. 2564 10:22:48 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการ (ที่ กส0032.009/ว3201 ลว 12 มี.ค.64).pdf (782 KB) 10
206 18 มี.ค. 2564 10:23:59 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ 0032.3/06/ว585 ลว 15 มี.ค.64).pdf (327 KB) 10
207 18 มี.ค. 2564 10:25:03 สสจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0032/ว1296 ลว 9 มี.ค.64).pdf (20 KB) 10
208 22 มี.ค. 2564 14:39:11 สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง0032/ว1606 ลว 12 มี.ค.64).pdf (24 KB) 10
209 22 มี.ค. 2564 14:39:12 สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง0032/ว1606 ลว 12 มี.ค.64).pdf (24 KB) 10
210 23 มี.ค. 2564 09:44:38 สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)คนที่2 (หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก0032/ว4520 ลว 17 มี.ค.64).pdf (696 KB) 10
211 23 มี.ค. 2564 09:46:00 สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ พร0032/ว1171 ลว 12 มี.ค.64).pdf (812 KB) 10
212 23 มี.ค. 2564 09:46:44 โรงพยาบาลอุดรธานี รับย้ายข้าราชการ (ที่ อด0032.1/ว2242 ลว 17 มี.ค.64).pdf (99 KB) 10
213 23 มี.ค. 2564 09:47:39 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(ที่ นพ0032.001.03/ว2405 ลว 19 มี.ค.64).pdf (102 KB) 10
214 23 มี.ค. 2564 11:45:38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน และปฏิบัติงานทำความสะอาด (ที่ สธ1103.18/ว635 ลว 22 มี.ค.64).pdf (490 KB) 10
215 26 มี.ค. 2564 11:15:13 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ที่ รบ 0032.2/02/ว1322 ลว 25 มี.ค.64).pdf (22 KB) 10
216 26 มี.ค. 2564 11:23:14 โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ลบ0032.201/2/1262 ลว 18 มี.ค.64).pdf (29 KB) 10
217 26 มี.ค. 2564 15:51:14 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สส 0032.2/ว3067 ลว 23 มี.ค.64).pdf (22 KB) 10
218 29 มี.ค. 2564 09:59:04 สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ (ที่ ศก0032.009/ว1539 ลว 25 มี.ค.64).pdf (1422 KB) 10
219 29 มี.ค. 2564 15:23:08 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่ กค0318.50/ว6 ลว 25 มี.ค.64).pdf (169 KB) 10
220 5 เม.ย. 2564 16:02:59 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว1594 ลว 2 เม.ย.64).pdf (776 KB) 10
221 5 เม.ย. 2564 16:03:56 สสจ.ร้อยเอ็ด รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ที่ รอ0032.010/ว970 ลว 2 เม.ย.64).pdf (163 KB) 10
222 5 เม.ย. 2564 16:05:21 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) (ที่ รบ0032.2/03/ว2157 ลว 22 มี.ค.64).pdf (78 KB) 10
223 5 เม.ย. 2564 16:07:10 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นย0032.201/1585 ลว 26 มี.ค.64).pdf (31 KB) 10
224 5 เม.ย. 2564 16:08:01 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ 0032.3/06/ว722 ลว 31 มี.ค.64).pdf (326 KB) 10
225 7 เม.ย. 2564 10:36:08 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.2/2215 ลว 1 เม.ย.64).pdf (26 KB) 10
226 8 เม.ย. 2564 10:13:29 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สก0032.201/ว1676 ลว 1 เม.ย.64).pdf (3495 KB) 10
227 8 เม.ย. 2564 10:14:30 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ที่ รบ 0032.2/02/ว1505 ลว 5 เม.ย.64).pdf (806 KB) 10
228 8 เม.ย. 2564 10:15:34 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.2/2214 ลว 1 เม.ย.64).pdf (28 KB) 10
229 8 เม.ย. 2564 10:16:45 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ชพ0032.201.4/ว1440 ลว 31 มี.ค.64).pdf (32 KB) 10
230 19 เม.ย. 2564 10:29:01 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท0032/ว6269 ลว 9 เม.ย.64).pdf (239 KB) 10
231 19 เม.ย. 2564 10:30:53 สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกายภาพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดตรัง ที่ ตง0032/ว2261 ลว 9เม.ย.64).pdf (1080 KB) 10
232 19 เม.ย. 2564 10:58:11 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.001.03/ว3007 ลว 8 เม.ย.64).pdf (707 KB) 10
233 19 เม.ย. 2564 10:58:11 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.001.03/ว3007 ลว 8 เม.ย.64).pdf (707 KB) 10
234 19 เม.ย. 2564 11:18:52 สสจ.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ ยล0032/ว675 ลว 16 เม.ย.64).pdf (4288 KB) 10
235 19 เม.ย. 2564 11:22:16 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส0032/ว2498 ลว16เม.ย.64).pdf (980 KB) 10
236 19 เม.ย. 2564 11:23:44 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปข0032.2/ว6690 ลว 8 เม.ย.64).pdf (317 KB) 10
237 19 เม.ย. 2564 11:24:58 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.101.04/2739 ลว 2 เม.ย.64).pdf (34 KB) 10
238 19 เม.ย. 2564 11:25:52 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ฉช0032.101/ว26 ลว 2 เม.ย.64).pdf (951 KB) 10
239 20 เม.ย. 2564 11:44:55 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ อน0032.201.4/ว7302 ลว 5 เม.ย.64).pdf (71 KB) 10
240 20 เม.ย. 2564 11:46:16 สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด0032/ว1970 ลว 7 เม.ย.64).pdf (695 KB) 10
241 20 เม.ย. 2564 11:47:35 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 (ที่ สฎ0032.101.4/2930 ลว 8 เม.ย.64).pdf (328 KB) 10
242 20 เม.ย. 2564 13:33:21 สสจ.นครปฐมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ0032/ว5493 ลว 9 เม.ย.64).pdf (1064 KB) 10
243 20 เม.ย. 2564 13:33:52 สสจ.นครปฐมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ0032/ว5494 ลว 9 เม.ย.64).pdf (876 KB) 10
244 20 เม.ย. 2564 16:05:38 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง0032.007/ว1789 ลว 2 เม.ย.64).pdf (697 KB) 10
245 21 เม.ย. 2564 15:50:31 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส0032/ว2590 ลว 20 เม.ย.64).pdf (1272 KB) 10
246 22 เม.ย. 2564 14:30:03 สสจ.นครนายก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ที่ นย0032.010/992 ลว 16 เม.ย.64).pdf (27 KB) 10
247 27 เม.ย. 2564 16:17:15 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ฉช0032.101/ว30 ลว21เม.ย.64).pdf (457 KB) 10
248 29 เม.ย. 2564 14:02:08 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการ (ที่ กส0032.201/5454 ลว 23 เม.ย.64).pdf (430 KB) 10
249 30 เม.ย. 2564 16:04:41 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ สฎ0032.101.4/ว3183 ลว 21 เม.ย.64).pdf (28 KB) 10
250 30 เม.ย. 2564 16:05:56 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ที่ สพ0032.101.2/ว7 ลว 27 เม.ย.64).pdf (252 KB) 10
251 5 พ.ค. 2564 10:20:37 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ชร0032.101.5/ว40 ลว 20 เม.ย.64).pdf (31 KB) 10
252 6 พ.ค. 2564 16:04:52 โรงพยาบาลวัดเพลง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/03/ว307 ลว28 เม.ย.64).pdf (606 KB) 10
253 11 พ.ค. 2564 10:02:49 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(ที่ นพ0032.001.03/ว3736 ลว 7 พ.ค.64).pdf (90 KB) 10
254 12 พ.ค. 2564 10:10:35 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.1/ว8 ลว 21 เม.ย.64).pdf (30 KB) 10
255 12 พ.ค. 2564 10:11:28 สสจ.นครปฐม ขยายเวลา ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว2103 ลว 11 พ.ค.64).pdf (35 KB) 10
256 12 พ.ค. 2564 10:16:38 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ที่ รบ0032.3/04/448 ลว 7 พ.ค.64).pdf (134 KB) 10
257 12 พ.ค. 2564 15:23:58 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว1037 ลว 6 พ.ค.64).pdf (310 KB) 10
258 17 พ.ค. 2564 10:44:40 โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ลบ0032.201/2/1781 ลว 26 เม.ย.64).pdf (23 KB) 10
259 17 พ.ค. 2564 10:46:20 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ สส0032.2/4659 ลว 30 เม.ย.64).pdf (575 KB) 10
260 17 พ.ค. 2564 10:47:48 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) (ที่ รบ0032.2/03/ว3242 ลว 30 เม.ย.64).pdf (28 KB) 10
261 17 พ.ค. 2564 10:49:04 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สพ0032.2/ว1168 ลว 11 พ.ค.64).pdf (34 KB) 10
262 17 พ.ค. 2564 10:49:04 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สพ0032.2/ว1168 ลว 11 พ.ค.64).pdf (34 KB) 10
263 17 พ.ค. 2564 15:42:43 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/7823 ลว 12 พ.ค.64).pdf (132 KB) 10
264 17 พ.ค. 2564 15:43:46 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ มค0032.012/ว1700 ลว 14 พ.ค.64).pdf (769 KB) 10
265 18 พ.ค. 2564 11:01:44 สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ (หนังสือศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ พร0032/ว1746 ลว 19 เม.ย.64).pdf (30 KB) 10
266 18 พ.ค. 2564 11:02:43 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ที่ กส 0032.201/ว3183 ลว 17 พ.ค.64).pdf (553 KB) 10
267 18 พ.ค. 2564 15:17:51 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สธ0501.02/ว2625 ลว 13 พ.ค.64).pdf (41 KB) 10
268 18 พ.ค. 2564 15:19:22 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อต0032.101.3/ว4746 ลว 5 พ.ค.64).pdf (82 KB) 10
269 18 พ.ค. 2564 15:20:34 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อน 0032.201.4/ว9155 ลว 30 เม.ย.64).pdf (41 KB) 10
270 21 พ.ค. 2564 09:54:58 โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (ที่ รบ0032.1/4902 ลว 12 พ.ค.64).pdf (32 KB) 10
271 21 พ.ค. 2564 09:55:55 โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กบ0032.2/ว39 ลว 11 พ.ค.64).pdf (27 KB) 10
272 21 พ.ค. 2564 09:55:55 โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กบ0032.2/ว39 ลว 11 พ.ค.64).pdf (27 KB) 10
273 25 พ.ค. 2564 15:55:48 โรงพยาบาลน่าน รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นน 0032.2/9165 ลว 18 พ.ค.64).pdf (100 KB) 10
274 25 พ.ค. 2564 15:57:59 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ ชน 0032.201/ว23 ลว 12 พ.ค.64).pdf (32 KB) 10
275 25 พ.ค. 2564 15:59:07 โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัด่การงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ สข 0032.101.2/ว7331 ลว 7 พ.ค.64).pdf (29 KB) 10
276 25 พ.ค. 2564 16:00:14 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สส 0032.2/ว5292 ลว 19 พ.ค.64).pdf (291 KB) 10
277 28 พ.ค. 2564 14:24:56 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหนส่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อย0032.1/ว10 ลว 21 พ.ค.64).pdf (37 KB) 10
278 28 พ.ค. 2564 14:25:40 โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับย้ายข้าราชการ (ที่ สค0132/ว43 ลว 20 พ.ค.64).pdf (27 KB) 10
279 28 พ.ค. 2564 14:27:07 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) และนักวิชาการสาธารณสุขประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (ที่ มค0032.012/ว1817 ลว 25 พ.ค.64).pdf (563 KB) 10
280 28 พ.ค. 2564 14:28:16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สธ1103.18/ว1067 ลว 25 พ.ค.64).pdf (607 KB) 10
281 28 พ.ค. 2564 14:28:58 โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สป0032.2/3062 ลว 18 พ.ค.64).pdf (27 KB) 10
282 28 พ.ค. 2564 14:30:38 โรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชบ0032.1/ว042 ลว 18 พ.ค.64).pdf (35 KB) 10
283 28 พ.ค. 2564 14:32:01 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ ปท0032.201.2/ว10113 ลว 13 พ.ค.64).pdf (29 KB) 10
284 28 พ.ค. 2564 14:33:37 สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเาพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (หนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ0032/ว3487 ลว 25 พ.ค.64).pdf (1035 KB) 10
285 28 พ.ค. 2564 15:15:59 โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประาเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ รบ0032.1/5346 ลว 21 พ.ค.64).pdf (30 KB) 10
286 28 พ.ค. 2564 15:16:27 โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประาเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ รบ0032.1/5347 ลว 21พ.ค.64).pdf (52 KB) 10
287 28 พ.ค. 2564 15:18:50 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีที่ สห0032.001/ว12636 ลว23เม.ย.64).pdf (174 KB) 10
288 28 พ.ค. 2564 15:22:27 สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือศาลากลางจังหวัดจันทบุรีที่ จบ0032.001/ว3695 ลว 13 พ.ค.64) ลว.pdf (32 KB) 10
289 31 พ.ค. 2564 10:46:56 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (ที่ มค0032.012/ว1889 ลว 28 พ.ค.64).pdf (422 KB) 10
290 31 พ.ค. 2564 10:47:57 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (ที่ มค0032.012/ว1891 ลว 28 พ.ค.64).pdf (450 KB) 10
291 31 พ.ค. 2564 10:49:36 โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 (ที่ สข0032.101.2/ว8009 ลว 20 พ.ค.64).pdf (37 KB) 10
292 31 พ.ค. 2564 10:51:20 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ด่วนที่สุด ที่ อน0032.201.4/ว11278 ลว 24 พ.ค.64).pdf (30 KB) 10
293 31 พ.ค. 2564 10:52:53 โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ ชบ0032.1/ว044 ลว 25 พ.ค.64).pdf (30 KB) 10
294 31 พ.ค. 2564 10:54:27 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นฐ0032/ว8071 ลว 28 พ.ค.64).pdf (33 KB) 10
295 31 พ.ค. 2564 10:55:09 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นฐ0032/ว2471 ลว 28พ.ค.64).pdf (34 KB) 10
296 31 พ.ค. 2564 14:34:31 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) (หนังสือศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค0032.012/ว9213 ลว 28พ.ค.64).pdf (145 KB) 10
297 31 พ.ค. 2564 14:35:57 สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (หนังสือศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค0032.012/ว9215 ลว 28 พ.ค.64).pdf (534 KB) 10
298 31 พ.ค. 2564 14:36:43 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว2483 ลว 31 พ.ค.64).pdf (829 KB) 10
299 1 มิ.ย. 2564 14:37:09 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ลพ0032.2/ว26 ลว 21 พ.ค.64).pdf (120 KB) 10
300 1 มิ.ย. 2564 14:38:10 สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้ายข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต0032.010/ว2209 ลว 13 พ.ค.64).pdf (348 KB) 10
301 1 มิ.ย. 2564 14:39:15 สสจ.ร้อยเอ็ด รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ รอ0032.010/ว1430 ลว 31 พ.ค.64).pdf (572 KB) 10
302 1 มิ.ย. 2564 14:40:47 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ0032/ว8159 ลว 31 พ.ค.64).pdf (124 KB) 10
303 1 มิ.ย. 2564 14:47:00 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) (หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ0032/ว8165 ลว 31 พ.ค.64).pdf (197 KB) 10
304 1 มิ.ย. 2564 14:48:15 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ นฐ0032/ว2498 ลว 31 พ.ค.64).pdf (37 KB) 10
305 1 มิ.ย. 2564 14:49:22 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส)(ที่ นฐ0032/ว2501 ลว 31 พ.ค.64).pdf (207 KB) 10
306 1 มิ.ย. 2564 14:50:18 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว2493 ลว 31 พ.ค.64).pdf (691 KB) 10
307 1 มิ.ย. 2564 14:50:18 สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นฐ0032/ว2493 ลว 31 พ.ค.64).pdf (691 KB) 10
308 2 มิ.ย. 2564 10:06:24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อบ0032.101/ว4 ลว 25 พ.ค.64).pdf (84 KB) 10
309 4 มิ.ย. 2564 10:37:05 โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ขก0032.1/ว8792 ลว 25 พ.ค.64).pdf (35 KB) 10
310 4 มิ.ย. 2564 10:38:38 สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ที่ ชบ0032/ว2090 ลว 25 พ.ค.64).pdf (1314 KB) 10
311 8 มิ.ย. 2564 11:41:11 โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กบ0032.2/ว45 ลว 25 พ.ค.64).pdf (34 KB) 10
312 8 มิ.ย. 2564 15:58:17 โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับย้ายข้าราชการ (ที่ สบ0032.201.2/ว08 ลว 28 พ.ค.64).pdf (33 KB) 10
313 8 มิ.ย. 2564 15:58:34 โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับย้ายข้าราชการ (ที่ สบ0032.201.2/ว07 ลว 28 พ.ค.64).pdf (21 KB) 10
314 8 มิ.ย. 2564 15:59:21 สสจ.เชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชร0032.010/3709 ลว 28 พ.ค.64).pdf (602 KB) 10
315 8 มิ.ย. 2564 16:00:44 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ กล0032/ว3742 ลว 4 มิ.ย.64).pdf (1381 KB) 10
316 8 มิ.ย. 2564 16:02:09 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปท0032/ว9449 ลว 7 มิ.ย.64).pdf (2053 KB) 10
317 9 มิ.ย. 2564 10:25:05 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ พบ0032.2/ว2 ลว 8 มิ.ย.64).pdf (27 KB) 10
318 9 มิ.ย. 2564 14:44:46 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ที่ รบ0032.2/03/ว4016 ลว 2 มิ.ย.64).pdf (24 KB) 10
319 14 มิ.ย. 2564 10:09:16 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ) (ที่ สท0032.201.3/ว30 ลว 2 มิ.ย.64).pdf (26 KB) 8
320 14 มิ.ย. 2564 10:10:29 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ สพ0032.101.2/ว45 ลว 31 พ.ค.64).pdf (422 KB) 8
321 14 มิ.ย. 2564 10:10:29 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ สพ0032.101.2/ว45 ลว 31 พ.ค.64).pdf (422 KB) 8
322 14 มิ.ย. 2564 10:11:35 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นย0032.201/2858 ลว 4 มิ.ย.64).pdf (27 KB) 8
323 14 มิ.ย. 2564 10:12:49 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กส0032/ว3793 ลว 9 มิ.ย.64).pdf (1082 KB) 8
324 15 มิ.ย. 2564 10:56:20 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/9436 ลว 7 มิ.ย.64).pdf (367 KB) 8
325 15 มิ.ย. 2564 10:57:59 สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.010/ว6211 ลว 8 มิ.ย.64).pdf (116 KB) 8
326 15 มิ.ย. 2564 10:57:59 สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.010/ว6211 ลว 8 มิ.ย.64).pdf (116 KB) 8
327 15 มิ.ย. 2564 10:59:22 สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.010/ว6215 ลว 8 มิ.ย.64).pdf (101 KB) 8
328 15 มิ.ย. 2564 13:52:52 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) (ที่ นพ0032.001.03/ว4862 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (29 KB) 8
329 15 มิ.ย. 2564 13:52:52 สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) (ที่ นพ0032.001.03/ว4862 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (29 KB) 8
330 15 มิ.ย. 2564 13:53:42 โรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ชบ0032.1/ว050 ลว 7 มิ.ย.64).pdf (31 KB) 8
331 15 มิ.ย. 2564 15:35:27 โรงพยาบาลราชบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (ที่ รบ0032.1/ว6007 ลว 9 มิ.ย.64).pdf (34 KB) 8
332 16 มิ.ย. 2564 11:30:49 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/1886 ลว 15 มิ.ย.64).pdf (1889 KB) 8
333 17 มิ.ย. 2564 10:46:24 สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) (หนังสือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร0032/ว3584 ลว 2 มิ.ย.64).pdf (29 KB) 8
334 17 มิ.ย. 2564 10:49:19 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ รบ0032.2/03/ว4189 ลว 9 มิ.ย.64).pdf (34 KB) 8
335 18 มิ.ย. 2564 14:03:39 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ ปจ0032.101.04/4439 ลว 8 มิ.ย.64).pdf (21 KB) 8
336 18 มิ.ย. 2564 14:05:26 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สพ0032.101.2/ว47 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (23 KB) 8
337 18 มิ.ย. 2564 14:05:26 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สพ0032.101.2/ว47 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (23 KB) 8
338 18 มิ.ย. 2564 14:07:26 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับย้ายข้าราชการ (ที่ สพ0032.101.2/ว46 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (22 KB) 8
339 18 มิ.ย. 2564 14:08:59 โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.201.2/ว8949 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (25 KB) 8
340 21 มิ.ย. 2564 16:21:24 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/10028 ลว 15 มิ.ย.64).pdf (129 KB) 8
341 21 มิ.ย. 2564 16:21:24 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปข0032.201/10028 ลว 15 มิ.ย.64).pdf (129 KB) 8
342 21 มิ.ย. 2564 16:24:34 โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ยล0032.101.7/ว14115 ลว 11 มิ.ย.64).pdf (542 KB) 8
343 21 มิ.ย. 2564 16:25:45 โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ อท0032.2/ว2669 ลว 15 มิ.ย.64).pdf (30 KB) 8
344 21 มิ.ย. 2564 16:27:58 โรงพยาบาลอุทัยธานี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ด่วนที่สุด ที่ อน0032.201.4/ว12924 ลว 11 มิ.ย.64).pdf (28 KB) 8
345 21 มิ.ย. 2564 16:29:06 โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ชบ0032.1/6814 ลว 14 มิ.ย.64).pdf (124 KB) 8
346 21 มิ.ย. 2564 16:30:50 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดพิษณูโลก ที่ พล0032.009/ว4105 ลว 11 มิ.ย.64).pdf (24 KB) 8
347 22 มิ.ย. 2564 14:07:25 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สส0032.2/ว6555 ลว16มิ.ย.64).pdf (363 KB) 8
348 22 มิ.ย. 2564 14:11:47 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต0032.101.3/ว2092 ลว15มิ.ย.64).pdf (30 KB) 8
349 22 มิ.ย. 2564 14:12:37 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต0032.101.3/ว692 ลว15มิ.ย.64).pdf (31 KB) 8
350 22 มิ.ย. 2564 14:40:24 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ที่ สค0332/3379 ลว 21 มิ.ย.64).pdf (37 KB) 8
351 23 มิ.ย. 2564 09:32:00 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห0032.001/ว1880 ลว 17 มิ.ย.64).pdf (657 KB) 8
352 23 มิ.ย. 2564 09:33:30 สสจ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ (หนังสือศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0032/ว2703 ลว 11 มิ.ย.64).pdf (50 KB) 8
353 23 มิ.ย. 2564 13:45:42 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ สส0032.2/ว6714 ลว 18 มิ.ย.64).pdf (546 KB) 8
354 24 มิ.ย. 2564 11:04:33 สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (หนังสือศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ0032.001/ว4563 ลว 17 มิ.ย.64).pdf (755 KB) 6
355 25 มิ.ย. 2564 10:31:17 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด0032/ว2856 ลว 18มิ.ย.64).pdf (96 KB) 6
356 6 ก.ค. 2564 12:33:22 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ กส0032.009/ว8305 ลง 5 ก.ค.64).pdf (552 KB) 4
357 6 ก.ค. 2564 12:40:15 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ที่ ลพ0032.2/ว36 ลว 24มิ.ย.64).pdf (27 KB) 4
358 6 ก.ค. 2564 12:47:24 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต0032.101.3/ว6511 ลว28มิ.ย.64).pdf (32 KB) 4
359 6 ก.ค. 2564 12:52:55 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ ปจ 0032.101.04/5050 ลว 28 มิ.ย.64).pdf (28 KB) 4
360 6 ก.ค. 2564 12:55:22 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นาย 0032.201/ว3325 ลง 24 มิ.ย.64).pdf (27 KB) 4
361 6 ก.ค. 2564 12:58:00 สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ นพ0032.001.03/ว5542 ลง 5 ก.ค.64).pdf (23 KB) 4
362 6 ก.ค. 2564 13:00:55 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน (ที่ สห 0032.001/ว1384 ลง 24 มิ.ย.64).pdf (395 KB) 4
363 6 ก.ค. 2564 13:04:32 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ้้เลื่อขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปท0032/ว11142 ลง 1ก.ค.64).pdf (386 KB) 4
364 6 ก.ค. 2564 13:06:44 สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปท0032/ว11139 ลง 1 ก.ค.64.pdf (394 KB) 4
365 6 ก.ค. 2564 13:09:50 โรงพยาบาลนครพนมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ นพ0032.201.2/9625 ลว25มิ.ย.64).pdf (28 KB) 4
366 6 ก.ค. 2564 13:46:57 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ (ที่ ฉช0032.101/ว53 ลง 29 มิ.ย.64).pdf (202 KB) 4
367 6 ก.ค. 2564 13:54:39 โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ (ที่ รบ0032.2/01/3030 ลง 30 มิ.ย.64).pdf (25 KB) 4
368 8 ก.ค. 2564 10:21:39 สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลชำนาญการพิเศษ (หนังสือศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ พร0032/ว2778 ลง 28 มิ.ย.64).pdf (78 KB) 4
369 8 ก.ค. 2564 10:24:44 สสจ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์)ชำนาญการพิเศษ (ที่ สก0032/ว2900 ลว23มิ.ย.64).pdf (36 KB) 4
370 8 ก.ค. 2564 10:28:28 สสจ.แพร่ รับย้ายข้าราชการ (ที่ พร 0032/2810 ลง 28 มิ.ย.64).pdf (831 KB) 4
371 8 ก.ค. 2564 10:30:09 สสจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ที่ ลพ0032/ว9343 ลง 16 มิ.ย.64).pdf (29 KB) 4
372 8 ก.ค. 2564 10:32:29 สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สห0032.2/ว1370 ลง 23 มิ.ย. 64).pdf (32 KB) 4
373 8 ก.ค. 2564 10:34:00 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ชพ 0032.201.4/ว2839 ลง 29 มิ.ย.64).pdf (38 KB) 4
374 14 ก.ค. 2564 11:14:34 โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปข0032.2/ว13128 ลว 6 ก.ค.64).pdf (298 KB) 4
375 14 ก.ค. 2564 11:21:57 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ชร0032.101.5/12263 ลว 6 ก.ค.64).pdf (26 KB) 4
376 14 ก.ค. 2564 11:23:33 สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ สค0032/ว2270 ลว 5 ก.ค.64).pdf (24 KB) 4
377 14 ก.ค. 2564 11:25:19 สสจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ ภก0032/ว1762 ลว 9 ก.ค.64).pdf (706 KB) 4
378 14 ก.ค. 2564 11:26:32 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ กส0032/ว5205 ลว 9 ก.ค.64).pdf (662 KB) 4
379 14 ก.ค. 2564 11:27:39 สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ นพ0032.001.03/5738 ลว 9 ก.ค.64).pdf (765 KB) 4
380 14 ก.ค. 2564 11:29:43 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ นย0032.201/ว3451 ลว 5 ก.ค.64).pdf (31 KB) 4
381 14 ก.ค. 2564 11:30:42 โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับย้ายข้าราชการ (ที่ พง0032.206/ว46 ลว 28 มิ.ย.64).pdf (20 KB) 4
382 14 ก.ค. 2564 11:31:52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ (ที่ พบ0032.2/ว3 ลว 24 มิ.ย.64).pdf (21 KB) 4
383 14 ก.ค. 2564 11:33:28 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ที่ สก0032.201/ว3599 ลว 7 ก.ค.64).pdf (163 KB) 4
384 14 ก.ค. 2564 11:34:23 สสจ.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ ยล0032/ว1069 ลว 7 ก.ค.64).pdf (316 KB) 4
385 14 ก.ค. 2564 11:37:01 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) (ที่ รบ0032.3/04/717 ลว 9 ก.ค.64).pdf (23 KB) 4
386 14 ก.ค. 2564 11:39:41 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ที่ รบ0032.3/04/716 ลว 9 ก.ค.64).pdf (22 KB) 4
387 15 ก.ค. 2564 13:56:22 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.101.04/5287 ลว 3 ก.ค.64).pdf (37 KB) 4
388 15 ก.ค. 2564 13:56:22 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ปจ0032.101.04/5287 ลว 3 ก.ค.64).pdf (37 KB) 4
389 15 ก.ค. 2564 13:57:48 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ที่ พล0032.009/ว4751 ลว 6 ก.ค.64).pdf (25 KB) 4
390 15 ก.ค. 2564 13:59:17 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สฎ0032.101.4/ว5458 ลว 25 มิ.ย.64).pdf (28 KB) 4
391 15 ก.ค. 2564 14:01:50 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ที่ นบ0032.201/2/ว10876 ลว 8 ก.ค.64).pdf (26 KB) 4
392 15 ก.ค. 2564 14:03:06 สสจ.ยโสธร รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ที่ ยส0032/ว6121 ลว 6 ก.ค.64).pdf (81 KB) 4
393 15 ก.ค. 2564 14:03:58 โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ กจ0032.2/ว032 ลว 13 ก.ค.64).pdf (416 KB) 4
394 15 ก.ค. 2564 16:16:40 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สพ0032.101.2/ว8 ลว 7ก.ค.64).pdf (34 KB) 4
395 15 ก.ค. 2564 16:18:41 โรงพยาบาลอ่างทอง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อท0032.2/ว2984 ลว 8 ก.ค.64).pdf (25 KB) 4
396 15 ก.ค. 2564 16:21:29 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว1691 ลว 13 ก.ค.64).pdf (366 KB) 4
397 16 ก.ค. 2564 09:24:00 โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับย้ายข้าราชการ (ที่ สค0132/ว7384 ลว 9 ก.ค.64).pdf (27 KB) 4
398 19 ก.ค. 2564 12:28:38 สสจ.ลพบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ลบ 0032.010/ว1027 ลว 5 ก.ค.64).pdf (25 KB) 4
399 19 ก.ค. 2564 12:29:33 โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ ลบ0032.201/2/2909 ลว 5 ก.ค.64).pdf (33 KB) 4
400 19 ก.ค. 2564 12:30:38 สสจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ที่ ภก0032/ว1806 ลว 15 ก.ค.64).pdf (690 KB) 4
401 19 ก.ค. 2564 12:31:19 สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการ (ที่ กส0032.009/ว8849 ลว 15 ก.ค.64).pdf (540 KB) 4
402 20 ก.ค. 2564 13:39:25 โรงพยาบาลบ้านคา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ที่ รบ0032.3/07/8841 ลว 14 ก.ค.64).pdf (977 KB) 4
403 20 ก.ค. 2564 13:39:25 โรงพยาบาลบ้านคา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ที่ รบ0032.3/07/8841 ลว 14 ก.ค.64).pdf (977 KB) 4
404 20 ก.ค. 2564 15:17:17 โรงพยาบาลน่าน รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นน0032.2/12725 ลว 14 ก.ค.64).pdf (121 KB) 4
405 21 ก.ค. 2564 09:48:17 สสจ.นครสวรรค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นว0032/ว16381 ลว 9 ก.ค.64).pdf (38 KB) 4
406 21 ก.ค. 2564 09:48:52 สสจ.ลำปาง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (ที่ ลป0032/ว16772 ลว 7 ก.ค.64).pdf (28 KB) 4
407 21 ก.ค. 2564 09:49:46 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเาพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ อต0032.101.3/ว7111 ลว 16 ก.ค.64).pdf (32 KB) 4
408 21 ก.ค. 2564 09:50:37 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สธ0501.02/ว3813 ลว 14 ก.ค.64).pdf (34 KB) 4
409 21 ก.ค. 2564 09:51:26 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการ (ที่ อย0032.1/ว14 ลว 15 ก.ค.64).pdf (27 KB) 4
410 21 ก.ค. 2564 09:51:51 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อย0032.1/ว15 ลว 15 ก.ค.64).pdf (26 KB) 4
411 21 ก.ค. 2564 09:52:33 กรมควบคุมโรค รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ (ที่ สธ0422/ว584 ลว 17 ก.ค.64).pdf (403 KB) 4
412 21 ก.ค. 2564 09:53:28 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง รับโอนบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ ชม55401/ว145 ลว 14 ก.ค.64).pdf (173 KB) 4
413 23 ก.ค. 2564 11:38:12 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว1745 ลว 20 ก.ค.64).pdf (302 KB) 4
414 29 ก.ค. 2564 10:31:27 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปข0032.2/ว14107 ลว 19 ก.ค.64).pdf (294 KB) 4
415 29 ก.ค. 2564 10:32:29 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สส0032.2/ว8142 ลว 19 ก.ค.64).pdf (481 KB) 4
416 2 ส.ค. 2564 11:08:05 โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ขก0032.1/ว12792 ลว 19 ก.ค.64).pdf (34 KB) 4
417 6 ส.ค. 2564 09:45:57 สสจ.สมุทรสาคร รับย้ายข้าราชการ (ที่ สค0032/ว10313 ลว 27 ก.ค.64).pdf (28 KB) 4
418 6 ส.ค. 2564 09:47:00 สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (ที่ สค0032/ว10316 ลว 27 ก.ค.64).pdf (302 KB) 4
419 6 ส.ค. 2564 09:47:53 สสจ.ตรัง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ตง0032/ว4610 ลว 30 ก.ค.64).pdf (40 KB) 4
420 6 ส.ค. 2564 09:49:13 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พล0032.009/ว5071 ลว 19 ก.ค.64).pdf (33 KB) 4
421 6 ส.ค. 2564 09:49:14 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พล0032.009/ว5071 ลว 19 ก.ค.64).pdf (33 KB) 4
422 6 ส.ค. 2564 09:50:06 สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (ที่ พล0032.009/ว5068 ลว 19 ก.ค.64).pdf (35 KB) 4
423 6 ส.ค. 2564 09:51:54 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ที่ สฎ0032.101.4/ว6165 ลว 16 ก.ค.64).pdf (29 KB) 4
424 6 ส.ค. 2564 09:51:56 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ที่ สฎ0032.101.4/ว6165 ลว 16 ก.ค.64).pdf (29 KB) 4
425 6 ส.ค. 2564 09:53:13 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ชพ0032.201.4/ว3166 ลว 20 ก.ค.64).pdf (24 KB) 4
426 6 ส.ค. 2564 09:54:28 สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ (ที่ รบ0032.010/ว3029 ลว 27 ก.ค.64).pdf (92 KB) 4
427 6 ส.ค. 2564 15:15:08 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.จพ.อาวุโส (ที่ นฐ0032/ว13713 ลว 6 ส.ค.64).pdf (130 KB) 4
428 6 ส.ค. 2564 15:15:08 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.จพ.อาวุโส (ที่ นฐ0032/ว13713 ลว 6 ส.ค.64).pdf (130 KB) 4
429 6 ส.ค. 2564 15:15:46 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.จพ.อาวุโส (ที่ นฐ0032/ว3576 ลว 6 ส.ค.64).pdf (134 KB) 4
430 10 ส.ค. 2564 10:32:23 สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (ที่ ลบ0032.010/ว3476 ลว13ก.ค.64).pdf (44 KB) 4
431 10 ส.ค. 2564 10:35:39 สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ อจ0032/ว3045 ลว6ส.ค.64).pdf (21 KB) 4
432 10 ส.ค. 2564 10:37:29 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (ที่ รบ0032.3/06/ว1912 ลว5ส.ค.64).pdf (382 KB) 4
433 10 ส.ค. 2564 14:30:11 สสจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ พล0032.009/ว5351 ลว 2 ส.ค.64).pdf (30 KB) 4
434 10 ส.ค. 2564 14:31:32 สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผอ.รพ.(นายแพทย์) (ที่ บร0032/ว5164 ลว 3 ส.ค.64).pdf (32 KB) 4
435 10 ส.ค. 2564 14:32:46 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ ปข0032.2/ว15220 ลว 5 ส.ค.64).pdf (304 KB) 4
436 10 ส.ค. 2564 14:35:46 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (ที่ นฐ0032/ว3602 ลว 9 ส.ค.64).pdf (31 KB) 4
437 10 ส.ค. 2564 14:36:16 สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (ที่ นฐ0032/ว13817 ลว 9 ส.ค.64).pdf (28 KB) 4
438 10 ส.ค. 2564 14:37:29 สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ บร0032/ว5184 ลว 4 ส.ค.64).pdf (32 KB) 4
439 16 ส.ค. 2564 09:53:12 สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ กส0032/ว5904 ลว 11 ส.ค.64).pdf (893 KB) 4
440 20 ส.ค. 2564 14:56:10 สสจ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ อด0032/ว12127 ลว 6 ส.ค.64).pdf (678 KB) 4
441 20 ส.ค. 2564 14:57:05 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ สฎ0032.101.4/ว6230 ลว 20 ก.ค.64).pdf (36 KB) 4
442 20 ส.ค. 2564 14:58:12 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ที่ สส0032.2/ว9121 ลว13 ส.ค.64).pdf (170 KB) 4
443 20 ส.ค. 2564 14:59:23 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ (ที่ สธ0208.10/ว3368 ลว 13 ส.ค.64).pdf (22 KB) 4
444 20 ส.ค. 2564 15:00:59 โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหนส่งนายช่างเทคนิค (ที่ รบ0032.2/02/ว3677 ลว 10 ส.ค.64).pdf (22 KB) 4
445 25 ส.ค. 2564 09:46:57 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ที่ สพ0032.101.2/ว9 ลว 18 ส.ค.64).pdf (391 KB) 2
446 25 ส.ค. 2564 14:06:58 สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ อจ0032/ว3298 ลว 24 ส.ค.64).pdf (22 KB) 2
447 27 ส.ค. 2564 10:09:29 สสจ.สิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ (ที่ สห0032.001/ว1746 ลว 19 ส.ค.64).pdf (408 KB) 2
448 27 ส.ค. 2564 10:10:37 สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)(ที่ สห0032.001/ว2541 ลว 16 ส.ค.64).pdf (234 KB) 2
449 27 ส.ค. 2564 10:11:23 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ นย0032.201/ว3704 ลว 20 ส.ค.64).pdf (723 KB) 2
450 27 ส.ค. 2564 10:11:23 โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ที่ นย0032.201/ว3704 ลว 20 ส.ค.64).pdf (723 KB) 2
451 27 ส.ค. 2564 10:12:26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อบ0032.101/ว5 ลว 18 ส.ค.64).pdf (35 KB) 2
452 27 ส.ค. 2564 10:12:26 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อบ0032.101/ว5 ลว 18 ส.ค.64).pdf (35 KB) 2
453 27 ส.ค. 2564 10:12:28 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ อบ0032.101/ว5 ลว 18 ส.ค.64).pdf (35 KB) 2
454 27 ส.ค. 2564 10:14:35 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการาเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ(ที่ พง0032.007/ว1635 ลว 24 ส.ค.64).pdf (27 KB) 2
455 3 ก.ย. 2564 10:40:58 โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเสษ (ที่ ชบ0032.1/ว061 ลว 25 ส.ค.64.pdf (35 KB) 2
456 3 ก.ย. 2564 10:40:58 โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเสษ (ที่ ชบ0032.1/ว061 ลว 25 ส.ค.64.pdf (35 KB) 2
457 3 ก.ย. 2564 10:42:35 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) (ที่ สธ0208.10/ว3612 ลว 27 ส.ค.64).pdf (82 KB) 2
458 3 ก.ย. 2564 10:43:54 สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการพิเศษ (ที่ พง0032.007/ว1635 ลว 24 ส.ค.64).pdf (29 KB) 2
459 3 ก.ย. 2564 10:44:56 โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (ที่ รบ0032.3/06/ว2175 ลว 1 ก.ย.64).pdf (104 KB) 2
460 7 ก.ย. 2564 10:21:52 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ สส 0032.2/ว9842 ลว 30 ส.ค.64).pdf (582 KB) 2
461 7 ก.ย. 2564 10:23:36 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อย0032.1/ว20 ลว31ส.ค.64).pdf (31 KB) 2
462 7 ก.ย. 2564 10:23:43 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อย0032.1/ว20 ลว31ส.ค.64).pdf (31 KB) 2
463 7 ก.ย. 2564 10:23:44 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อย0032.1/ว20 ลว31ส.ค.64).pdf (31 KB) 2
464 7 ก.ย. 2564 10:23:52 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อย0032.1/ว20 ลว31ส.ค.64).pdf (31 KB) 2
465 7 ก.ย. 2564 10:23:52 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (ที่ อย0032.1/ว20 ลว31ส.ค.64).pdf (31 KB) 2
466 7 ก.ย. 2564 10:26:33 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(คนที่ 2) (ที่ อย0032.1/ว21 ลว 31 ส.ค.64).pdf (32 KB) 2
467 7 ก.ย. 2564 10:27:22 โรงพยาบาลน่าน รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นน 0032.2/16597 ลว 27 ส.ค.64).pdf (592 KB) 2
468 7 ก.ย. 2564 10:29:11 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) (ที่ สพ0032.2/ว2408 ลว 1ก.ย.64).pdf (99 KB) 2
469 7 ก.ย. 2564 10:30:08 สสจ.สุโขทัย รับย้าย/รับโอน (ที่ สท0032.011/ว1779 ลว 1 ก.ย.64).pdf (173 KB) 2
470 10 ก.ย. 2564 14:58:18 สสจ.ระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) (ที่ รบ0032.010/ว3861 ลว 25 ส.ค.64).pdf (30 KB) 2
471 10 ก.ย. 2564 15:00:03 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ที่ รบ0032.3/01/3356 ลว 8 ก.ย.64).pdf (388 KB) 2
472 10 ก.ย. 2564 15:01:27 สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ที่ นบ0032.010/5545 ลว 6 ก.ย.64).pdf (535 KB) 2
473 10 ก.ย. 2564 15:44:51 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ ปท0032.201.4/ว19712 ลว 3 ก.ย.64).pdf (30 KB) 2
474 15 ก.ย. 2564 16:23:25 โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ ปท0032.201.4/ว19712 ลว 3 ก.ย.64).pdf (30 KB) 2
475 15 ก.ย. 2564 16:25:06 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ที่ สพ0032.2/ว2466 ลว8ก.ย.64).pdf (105 KB) 2
476 15 ก.ย. 2564 16:26:34 สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ที่ นบ0032.010/13664 ลว 6 ก.ย.64).pdf (277 KB) 2
477 15 ก.ย. 2564 16:27:04 สสจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ที่ นบ0032.010/5545 ลว 6 ก.ย.64).pdf (268 KB) 2
478 15 ก.ย. 2564 16:28:05 สสจ.อุดรธานี การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป (ที่ อด0032/ว13700 ลว 7 ก.ย.64).pdf (23 KB) 2
479 17 ก.ย. 2564 11:21:02 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ กจ0032.201.2/7139 ลว 10 ก.ย.64).pdf (21 KB) 2
480 20 ก.ย. 2564 09:35:02 โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการททั่วไป (ที่ สป0032/ว3519 ลว 13 ก.ย.64).pdf (42 KB) 0
481 20 ก.ย. 2564 09:36:26 โรงพยาบาลน่าน รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ นน0032.2/ว133 ลว 6 ก.ย.64).pdf (596 KB) 0
482 22 ก.ย. 2564 11:19:14 สสจ.ปราจีนบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ปจ0032/5108 ลว 17 ก.ย.64).pdf (405 KB) 0
483 22 ก.ย. 2564 11:23:12 สสจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (ที่ ภก0032/ว6929 ลว 16 ก.ย.64).pdf (2821 KB) 0
484 23 ก.ย. 2564 11:13:01 สสจ.ยะลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ที่ ยล0032/ว1336 ลว 20 ก.ย.64).pdf (116 KB) 0