ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย ลงทะเบียน อนุมัติ สถานะ
1 อบรมพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
60 0 0 เปิดลงทะเบียน
2 อบรมผู้ประกอบการน้ำและน้ำแข็งและพนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 17 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมวลัยลักษณ์ ชั้น 6 สสจ.ราชบุรี
100 11 0 เปิดลงทะเบียน
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต
วันที่ 9 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี
40 5 0 เปิดลงทะเบียน